Máte občas pocit, že v Českých zemích se to až příliš hojně hemží zloději a lotry? My také! Vždyť jen kolikrát jsme třeba řešili krádeže fotografií a textů z našeho webu! A proto jsme se rozhodli začít jasně a efektivně jednat na vlastní pěst! Není přece možné se v této věci neustále jen spoléhat na naši policii, která neví, kam dříve skočit! Kriminalitě je nejlépe předcházet prevencí! A když naprosto selhávají klasické metody výchovy, bude potřeba vyzkoušet i metody dosud nevídané! Zkusili jsme tedy neobvyklým výzkumem ověřit odvážné tvrzení, že na formování zlodějské povahy může mít vliv i naše květena. Jistě si uvědomujete, že kdyby se tato naše novátorská hypotéza potvrdila, dalo by se třeba předejít nárůstu kriminality tím, že z oblastí s problémovou květenou by se obyvatelstvo jednoduše vystěhovalo!
Výprava za Babinským
A proto se nejstatečnější členové redakce webu BOTANY.cz – Jana Möllerová, Věra Svobodová, Ladislav Kovář a Ladislav Hoskovec – vydali na velmi nebezpečnou výzkumnou expedici, která měla vztah květeny a zločinu prokázat! Snad nejslavnějším historickým českým banditou byl Václav Babinský. Ten se narodil roku 1796 v Litoměřicích. Naše výprava tedy nemohla vést nikam jinam! Budeme dobře pozorovat, co je v květeně okolí Litoměřic zvláštního, co by mohlo naznačovat na něco neobvyklého, tedy i nekalého.
Výprava za Babinským
Jen nedaleko od Litoměřic se nachází obec Pokratice. Odtud jsme se vydali nivou Pokratického potoka směrem k Bílým stráním. Na březích potoka nás velmi zaujal masivní výskyt podbílku šupinatého (Lathraea squamaria). Všichni jsme se shodli na tom, že tak velkou populaci tohoto druhu jsme ještě nikdy jinde neviděli! Našli jsme dokonce i několik albínů tohoto druhu. První závažná stopa tedy byla na světě! Kromě podbílku nás cestou provázely četné sasanky (Anemone nemorosa a Anemone ranunculoides), dymnivky (Corydalis cava a Corydalis intermedia), občas u cesty zasvítil křivatec žlutý (Gagea lutea), prvosenky (Primula veris) i orseje jarní (Ficaria verna subsp. bulbifera). Nutno upozornit na skutečnost, že v lokalitě byla velmi hojná i bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) a bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis).

U Pokratického potoka jsme viděli tyto byliny:
Aegopodium podagraria – bršlice kozí noha
Allium ursinum – česnek medvědí
Anemone nemorosa – sasanka hajní
Anemone ranunculoides – sasanka pryskyřníkovitá
Chrysosplenium alternifolium – mokrýš střídavolistý
Colchicum autumnale – ocún jesenní
Corydalis cava – dymnivka dutá
Corydalis intermedia – dymnivka bobovitá
Ficaria verna subsp. bulbifera – orsej jarní hlíznatý
Gagea lutea – křivatec žlutý
Hepatica nobilis – jaterník podléška
Lathraea squamaria – podbílek šupinatý
Mercurialis perennis – bažanka vytrvalá
Primula veris – prvosenka jarní
Pulmonaria obscura – plicník tmavý
Symphytum tuberosum – kostival hlíznatý
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá
Veronica beccabunga – rozrazil potoční
Výprava za Babinským
Pokračovali jsme ve výzkumné cestě na Bílé stráně. Vzhledem k tomu, že vegetační sezona teprve začíná, nalezli jsme zde jen několik kvetoucích rostlin, například krásné trsy penízku horského (Thlaspi montanum), violku srstnatou (Viola hirta), růžky už ukazovaly i některé druhy vstavačovitých. O této lokalitě se více dočtete v jiném článku na BOTANY.cz – ten zaznamenává místní květenu v pozdějším jaru.
Výprava za Babinským
Pak ale prošla naše expedice zkouškou nejtěžší! Náš redakční automobil přezdívaný Koza nás totiž dopravil do samotného lůna Babinského zdivočení! Na slavné Babinské louky! Věděli jsme dobře, že tady už veškerá legrace končí! Před námi byl stěžejní úkol – prohlédnout a floristicko-kriminalisticky analyzovat toto zločinecké centrum!
Výprava za Babinským
V literatuře je tato lokalita známá především výskytem velmi vzácného a kriticky ohroženého zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia), měl by se zde vyskytovat třeba i kosatec sibiřský (Iris sibirica), tolije bahenní (Parnassia palustris) a některé orchideje. Žádný tento druh jsme nepostřehli – vzhledem k velmi brzkému datu naší návštěvy to není nijak překvapivé.
Přesto lokalita před námi rozestřela plnou náruč svých botanických tajemství! Z vzácnějších druhů jsme našli například několik trsů bledule jarní (Leucojum vernum), poupata ukazoval už i upolín nejvyšší (Trollius altissimus). Kolegyně Věra měla ještě navíc velkou radost z četných nálezů houbičky hlízenky sasankové (Dumontinia tuberosa).
Pak se to ale stalo! Jana jen vykřikla: „Tohle tady přece nemá co dělat!“ a ukázala na dva trsy narcisu žlutého (Narcissus pseudonarcissus). Skutečně, uprostřed chráněného území se k nebi zvedala poupata rostliny, kterou tu z nás nikdo nečekal! To byla stopa! A nezůstalo jen u ní! Brzy na to jsme zahlédli v podrostu starých dřevin i cosi uhrančivě modrého. Běželi jsme k místu a pak sborově ze sebe jen vyhrkli: „Othocallis siberica!“ Ano, byla to ona, stovky exemplářů se rozlévaly po krajině. Záhy jsme zaregistrovali, že kolem se nacházejí rozvaliny starých staveb. Evidentně jsme byli na místě, které snad pamatovalo i starého lotra Babinského! To už nebyla jen stopa, to byla skoro jistota!

Na Babinských loukách jsme tedy viděli a rozpoznali (byť třeba ve stádiu velmi raném) tyto druhy:
Aegopodium podagraria – bršlice kozí noha
Anemone nemorosa – sasanka hajní
Anemone ranunculoides – sasanka pryskyřníkovitá
Angelica sylvestris – děhel lesní
Asarum europaeum – kopytník evropský
Caltha palustris – blatouch bahenní
Cardamine impatiens – řeřišnice nedůtklivá
Cardamine pratensis – řeřišnice luční
Cirsium palustre – pcháč bahenní
Colchicum autumnale – ocún jesenní
Dactylis glomerata – srha laločnatá
Ficaria verna subsp. bulbifera – orsej jarní hlíznatý
Filipendula ulmaria – tužebník jilmový
Gagea lutea – křivatec žlutý
Juncus effusus – sítina rozkladitá
Leucojum vernum – bledule jarní
Narcissus pseudonarcissus – narcis žlutý
Othocallis siberica – ladoňka sibiřská
Phragmites australis – rákos obecný
Primula elatior – prvosenka vyšší
Pulmonaria obscura – plicník tmavý
Ranunculus acris – pryskyřník prudký
Rubus idaeus – ostružiník maliník
Rumex obtusifolius – šťovík tupolistý
Sanicula europaea – žindava evropská
Scirpus sylvaticus – skřípina lesní
Trollius altissimus – upolín nejvyšší
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá
Výprava za Babinským
Co říci závěrem? Pokud se v okolí vašeho bydliště vyskytuje podobné druhové složení, není vyloučeno, že vás to ovlivní natolik, že se stanete také loupežníky. Především pozor na ladoňku sibiřskou a narcis žlutý! Ale nepropadejte panice! Vždyť on se nakonec Babinský stal zahradníkem v ženském klášteře. No a to už zas až tak otřesná kariéra není!

Tato vědecká a zcela průkopnická expedice se uskutečnila dne 12. 4. 2008.