V místech, kde Labe obtéká Kunětickou horu, v katastru obce Hrobice (okres Pardubice), se nalézá zbytek velkého středověkého rybníku – je to dnes již mnohem menší, značně zazemněný rybník Baroch. Od roku 1998 je s přilehlými rákosinami a slatinnými loukami chráněn jako stejnojmenná přírodní rezervace o výměře něco přes 30 ha. Území je chráněno především kvůli vzácnému ptactvu, ale ani rostlinstvo nezůstává zkrátka, především co se týče druhů slatinných luk. V souvislosti s vyhlášením ochrany se podařilo málem v poslední chvíli zachránit místo před úpadkem a ačkoli naplňování plánu péče není bez zádrhelů, zlepšení je zřetelné.
Baroch
Na území rezervace se nacházejí volné vodní plochy s bohatým výskytem vodních makrofyt, rozsáhlé rákosiny, tvořené především rákosem (Phragmites australis), mokřadní vrbiny a bezkolencové a slatinné louky. Území je obklopeno převážně kulturním lesem. Z běžných vodních rostlin zde roste rdest vzplývavý (Potamogeton natans), rderst kadeřavý (P. crispus) nebo stolístek klasnatý (Myriophyllum spicatum), ze vzácnějších můžeme spatřit rdest světlý (Potamogeton lucens), řečanku přímořskou (Najas marina) nebo žebratku bahenní (Hottonia palustris).
Baroch
V uměle vytvořených tůních se uchytil velmi vzácný rdest trávolistý (Potamogeton gramineus), vyloučit nelze ani výskyt křížence se rdestem světlým. V rákosinách roste např. zblochan vodní (Glyceria maxima), lilek potměchuť (Solanum dulcamara), ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), karbinec evropský (Lycopus europaeus), sevlák potoční (Sium latifolium), uváděn je též pryskyřník velký (Ranunculus lingua).
Baroch
Na vlhkých místech rostou např. šišák vroubkovaný (Scutelaria galericulata), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), vysoké ostřice, kyprej vrbice (Lythrum salicaria) aj. Na slatinných a podmáčených loukách zaujme hojný výskyt pupečníku obecného (Hydrocotyle vulgaris), dále můžeme vidět olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), sítinu klubkatou (Juncus conglomeratus), pryskyřník plamének (Ranunculus flammula), ostřici prosovou (Carex panicea) a ostřici pozdní (C. viridula), pcháč bahenní (Cirsium palustre).
Baroch
Uváděna je ovšem odtud i řada cenných druhů, kterými jsou prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), prstnatec májový (D. majalis), kruštík bahenní (Epipactis palustris), hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum). Nevzhledné okolní lesy hostí netýkavku malokvětou (Impatiens parviflora), kopřivu dvoudomou (Urtica dioica) a dokonce zmlazující vejmutovku (Pinus strobus).
Baroch
Fotografováno dne 9. 8. 2015.