Chudenická bažantnice se nalézá 3 km jihozápadně od Chudenic, bažantnice zde byla založena roku 1719 šlechtickým rodem Černínů a její areál zabíral i zemědělskou půdu a sahal dřevěným oplocením až k zámeckému parku Zámku Lázeň. Součástí areálu se sídlem fořta (lesovnou) byla také soustava malých pstruhových sádek se dvěma rybníky na Bezpravovickém potoce (respektive uměle vybudovaném kanálu). V pozdějších letech při zrušení nedalekého poutního kostela sv. Wofganga byla postavena z kamene kostelního zdiva obvodová zeď obory a rozloha celé bažantnice byla výrazně zmenšena. Území v nadmořské výšce cca 450 m je tvořeno úvalem s širokým, mírně vyklenutým hřebenem na jihozápadní hranici.
Bažantnice

Bažantnice

Přírodní památka Chudenická bažantnice o výměře 17,9 ha je chráněným územím od roku 1933. Předmětem ochrany je uchování smíšených lesů blízkých přirozené skladbě dřevin (se zvláště starými partiemi 300 let starých dubů s průměrem kmene cca 250 cm a obvodem až 600 cm) a jejich bylinných společenstev. Většina území patří k společenství květnatých dubohabrových a dubolipových hájů. Skladba dřevin je pravděpodobně uměle vytvořena výsadbou s ostrůvky původních dubů. Dle pramenů je na skladbě dřevin patrná snaha lesníka docílit jejich pestrostí dokonalého prožitku při lovu. Původní porost byl v minulosti značně redukován zemědělstvím (vypásáním) a kalamitou v roce 1868. Najít zde můžeme velmi staré jedince douglasky (Pseudotsuga menziesii), borovice vejmutovky (Pinus strobus) a modřínu opadavého (Larix decidua) s výškou až 30 m. Lesní porost dále tvoří obvyklé druhy stromů jako je dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Q. robur), buk lesní (Fagus sylvatica), lípa srdčitá (Tilia cordata), javory klen (Acer pseudoplatanus) a mléč (A. platanoides), a další.
V podrostu najdeme druhy typické hájové květeny. Mezi zdejší chráněné druhy rostlin patří hojně se vyskytující měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), malá populace bledule jarní (Leucojum vernum) a roztroušeně rostoucí lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Roste zde také lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a kruštík širolistý (Epipactis helleborine). V luhu u potoka roste též prvosenka vyšší (Primula elatior) a nově zde byl nalezen i brambořík evropský (Cyclamen purpurascens). Při poslední návštěvě jsem zde objevila i saprofytickou rostlinu z čeledi vstavačovitých hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis).
Bažantnice