Na dohled známé NPR Soos (okres Cheb) se nalézá zajímavé území, od roku 1990 chráněné jako přírodní rezervace Děvín o výměře 6,5 ha. Jedná se o zbytek přirozeného toku Lužního potoka, který na základě snah ochranářů unikl v osmdesátých letech 20. století melioracím, a přilehlý les s malým přechodovým rašeliništěm s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.
Chebská pánev, Děvín
Většinu plochy rezervace zaujímá les, především podmáčená olšina, nejcenější je ovšem malá otevřená plocha přechodového rašeliniště s rašelinným jezírkem. Roste zde řada mokřadních druhů, jak jsou olše lepkavá (Alnus glutinosa), karbinec evropský (Lycopus europaeus), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), pcháč bahenní (Cirsium palustre), přeslička poříční (Equisetum fluviatile), krušina olšová (Frangula alnus), smldník bahenní (Peucedanum palustre), mochna bahenní (Potentilla palustris) apod.
Chebská pánev, Děvín
Mimo rašeliniště roste například chráněná vachta třílistá (Menyanthes trifoliata), avšak zajímavé rostliny najdeme především na rašeliništi. Z rašeliništních druhů je nejvýznamnější hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), jež zde tvoří velmi pěkný porost, dále zde rostou druhy jako rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vřes (Calluna vulgaris), mochna nátržník (Potentilla erecta), violka bahenní (Viola palustris), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), v jezírku pak bublinatky (Utricularia minor, U. australis, uváděna je též Utricularia ochroleuca). Z uváděných druhů můžeme zmínit bařičku bahenní (Triglochin palustre) nebo prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).
Chebská pánev, Děvín
Území není rozsáhlé, je obklopené kulturní krajinou, nicméně není zcela osamocené. Mimo již uvedený sousedící Soos je též významný výskyt skřípinky smáčknuté (Blysmus compressus) a dalších vzácných druhů u nedalekého Milhostova. Určitou raritou je pak výskyt teplomilného zavlečence, mračňáku Theophrastova (Abutilon theophrasti), na přiléhajícím poli, zjištěný v roce 2015.
Chebská pánev, Děvín
Fotografováno dne 27. 9. 2015.