První letošní floristická exkurze Přírodovědné společnosti zamířila v sobotu 18. dubna do pražské městské části Velká Chuchle. Naším cílem byl Chuchelský háj, který je součástí návrhu na doplnění seznamu evropsky významných lokalit.
Exkurze do Chuchelského háje
Původně jsme měli navštívit zachovalý lesní celek tvořený cennými společenstvy dubohabřin, doubrav a suťových lesů, který dnes slouží především jako park a městská zeleň, a také nahlédnout do chráněné přírodní památky Chuchelský háj na teplomilná společenstva skal a stepí. Nakonec byla naše exkurze o něco delší. Snažila se ukázat především to, že cenné biotopy a ohrožené druhy rostlin se nemusejí vyskytovat jenom v chráněných územích, které by tak tvořily jen jakési „přírodní skanzeny“, ale že zajímavé druhy a pěkná příroda se najdou i v jinak nechráněných částech města.
Exkurze do Chuchelského háje
Na místě srazu na Náměstí Omladiny ve Velké Chuchli jsme si vyslechli úvodní informace o velikosti rezervace a jejím geologickém podkladu. Už cestou k lesu naše průvodkyně probrala většinu pěstovaných druhů rostlin v místních zahrádkách, dozvěděli jsme se mnohé i o zplanělých druzích dřevin kolem cesty. Cestu do Chuchelského háje jsme si prodloužili odbočkou k nedaleké přírodní rezervaci Homolka. Na tomto místě Jana Möllerová především zdůraznila problematiku zarůstání xerotermních stanovišť křovinami.
Exkurze do Chuchelského háje
Pak cestou lesem k Chuchelskému háji naše průvodkyně vysvětlila účastníkům princip jarního květinového koberce našich lesů a hájů, na suché hraně svahu háje jsme se zase dozvěděli mnohé o xerotermních rostlinách i kavylových stepích.
Exkurze do Chuchelského háje
Vyvrcholením akce byla cesta ke kosatci bezlistému, který byl právě z Chuchelského háje pro vědu poprvé popsán. Tato část našeho putování byla asi nejdobrodružnější, terén nepatřil k snadno schůdným, navíc těsně před kosatci jsme narazili na tři divoká prasata, která bezprostřední okolí této unikátní lokality nemilosrdně rozrývala. Pravda, nás bylo více, takže prasata se nakonec dala na ústup, vše proběhlo bez vzájemné konfrontace. Chvilku strachu nám pak bohatě vynahradil tento nádherně nakvétající druh kosatce (Iris aphylla).
Exkurze do Chuchelského háje

Magistrát hl. m. Prahy

Projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy je realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy.