Jednou z hlavních náplní botanických zahrad je záměrné vytváření sbírek, jejich zpřístupnění, záchova, zpracování a další studium. Sbírky botanických zahrad celosvětově přispívají k ex situ udržení biologické rozmanitosti rostlin. Jednou ze základních podmínek správného vedení sbírek je jejich přesná evidence. Evidence pěstovaných rostlin je také předpoklad plnění podmínek vyplývajících z Úmluvy o biologické rozmanitosti (Convention of Biological Diversity – CBD) a dokumentů z ní vycházejících, jako jsou Global Strategy for Plants Conservation, European Plant Conservation Strategy a International agenda for Botanic Gardens in Conservation a Bonnské směrnice.
Vytvoření společné databáze přístupné po internetu, která by v maximální míře usnadnila evidenci rostlin v zahradách, bylo jedním z klíčových projektů Unie botanických zahrad.

Vývoj software
Botanická zahrada hl. m. Prahy od konce roku 2005 začala pracovat na vývoji nového databázového systém pro evidenci rostlin. Základem struktury databáze se stal modifikovaný International Transfer Format (ITF – publikovaný mezinárodní organizací botanických zahrad BGCI v roce 1998). Protože o vznikající systém Florius projevila zájem Unie botanických zahrad ČR, byl vyvíjen tak, aby umožňoval připojení dalších uživatelů.
Program vznikl na základě knihovního systému Clavius firmy Lanius s. r. o. Systém je charakterizován otevřenou, dobře zdokumentovanou architekturou databáze s možností neomezeného rozšiřování přímo prostředky systému již na uživatelské úrovni. Umožňuje budování evidence rostlin z více vzdálených míst najednou. Jako vývojové prostředí je používán Visual FoxPro, který umožňuje vytvářet a prohledávat rozsáhlé databáze.
Základní struktura databáze byla navržena začátkem roku 2006 a od prvního pololetí probíhal testovací provoz. V listopadu roku 2006 bylo zprovozněno www rozhraní, které slouží pro prezentaci rejstříků a hlavně položek databáze všem uživatelům sítě Internet (http://florius.cz/). Struktura databáze je postupně modifikována podle přání jednotlivých uživatelů.
Florius
Florius
Struktura databáze
Katalog obsahuje konkrétní údaje o pěstované rostlině v dané botanické zahradě, je tedy vlastním seznamem pěstovaných rostlin. Naplnění některých polí umožňují předdefinované položky a slovníky. Systém má řadu funkcí, usnadňujících automatické vyplňování, např. generování přírůstkového čísla a IPEN.
V hlavním katalogu, který slouží jako evidenční karta, je možné zaznamenat řadu údajů týkajících se taxonomie, původu, povolení pro sběr, umožňuje vkládat fotografie a informace o herbářových položkách, úschově semen v semenné bance, nabídce semen do Indexu seminum.
Katalog také umožňuje vést evidenční záznamy o jedincích jedné přírůstkové položky (tj. rostliny stejného druhu a původu pěstované na různých místech). Je připravena možnost vkládání opakujících se skupin údajů o jedinců (tj. taxační pozorování u dřevin, fenologická pozorování apod.)
Rozsáhlejší soubory, ze kterých se vkládají obecně platná data, jsou ve slovnících; slovníky slouží jako norma při zapisování údajů, umožňují sjednotit názvosloví a jmenosloví. Na tvorbě slovníků se podílejí všichni účastníci systému. Jedná se především o jednotné systematické názvosloví (slovník oddělení, tříd, řádů, čeledí, rodů a druhů). V systematických slovnících jsou evidovány taxonomické údaje, autoři popisů, synonymika, česká jména včetně jmen lidových, stupeň ohrožení a zákonná ochrana (CITES, NATURA 2000, Bernská úmluva, stupeň ohrožení dle IUCN) a údaje o užitkovosti. Normou pro taxonomii domácích druhů je pojetí převzané z Klíče ke květeně České republiky (Kubát et al. 2002), jmenosloví kulturních rostlin je upraveno podle Zahradnického slovníku naučného, pojetí vyšších taxonomických jednotek je převzato dle Angiosperm Phylogeny Website, pravopis vědeckých jmen rostlin a jejich autorů podle The International Plant Names Index.
Florius
Florius
Webové rozhraní
Zatímco katalog a slovníky jsou přístupné pouze členům společného projektu, webové rozhraní umožňuje zpřístupnění dat široké veřejnost. Kromě výpisu všech druhů (abecedně řazených) umožňuje vyhledávání podle zadaných údajů či propojení s jinými databázemi, fotobankou nebo GIS.

Zúčastněné botanické zahrady:

 • Arboretum Nový Dvůr
 • Arboretum Žampach
 • Botanická zahrada Děčín
 • Botanická zahrada Praha
 • Botanická zahrada Rakovník
 • Botanická zahrada Semetín
 • Botanická zahrada Tábor
 • Botanická zahrada Teplice
 • Botanická zahrada UK Praha
 • BZ léčivých rostlin UK Hradec Králové
 • Botanický ústav AV ČR
 • Dendrologická zahrada VUKOZ Průhonice
 • ZOO a Botanický park Ostrava

Příklady vyhledávání:

Florius
Pořadatelé a sponzoři akce:

Botanická zahrada
PS
BOTANY.cz
Botanický ústav
MŽP