Jižně od Slatiňan a severozápadně od Svídnice (okres Chrudim – mapa) se nachází chráněné území vyhlášené již v roce 1949 na ploše 0,3 ha, v roce 1996 bylo přehlášeno a rozšířeno na 1,45 ha. Nachází se na převážně jižně orientované stráni. Důvodem ochrany bylo zachování suchomilné květeny na lesostepní stráni nad Okrouhlickým potokem.
Hrobka - přírodní památka
Bohužel od vyhlášení až do roku 1999 nebyl na území přírodní památky prováděn žádný management, a tak jediným druhem, který tu dnes roste a je hoden ochrany, je bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum). Ta se vyskytuje v počtu asi 70 trsů na ploše, která je sečena, několik kusů roste i přilehlém lesíku. Zde se hojně vyskytuje kokořík vonný (Polygonatum odoratum), který hojně roste i v přilehlé části lesa, kde převažují duby. V této části lesa vzácně roste orlíček obecný (Aquilegia vulgaris). Za největší zajímavost tohoto území byl považován výskyt bělokvěté lilie zlatohlavé (Lilium martagon), Na severním okraji přírodní památky roste několik rostlin lilie a jedna z nich skutečně kvete bíle.
Hrobka - přírodní památka
Původně byla stráň využívaná jako pastvina a pravděpodobně porostlá vegetací ze svazu Bromion. V současnosti bezlesá, sečená plocha ani po 13 letech sečení toto společenstvo nepřipomíná. Je poměrně hodně zarostlá ostružiníky a náletem dřevin. Přitom podle inventarizačního průzkumu z let 1972–79 zde rostla ještě řada teplomilných druhů rostlin.
Hrobka - přírodní památka
Podle literárních údajů zde rostlo 37 taxonů, které jsou dnes zařazeny do Červeného seznamu ČR. Z nich na tomto místě v současnosti roste jen deset. Kromě výše jmenovaných je to jeden keř jalovce obecného (Juniperus communis), dva trsy ostřice nízké (Carex humilis), dva keříky čilimníku nízkého (Chamaecytisus supinus), dva trsy smldníku jeleního (Peucedanum cervaria), tři trsy mochny přímé (Potentilla recta), jeden strom jabloně lesní (Malus sylvestris) a několik hrušní polniček (Pyrus pyraster). Hrušně jsou většinou staré stromy, z nichž za pozornost stojí rozložitý strom na severním okraji přírodní památky.
Mezi neoveřenými druhy byla řada druhů vázaných na bazické podloží, což vyvolává dojem, že mohly být na lokalitu úmyslně vysazeny. Geologické podloží zde tvoří kyselé horniny a většina zde rostoucích rostlin je acidofilní.
Hrobka - přírodní památka
Většinu území přírodní památky porůstá les, který částečně vzniknul z náletu, částečně jde o nevhodnou výsadbu smrku, a v nejzápadnější části i borovice. Až do roku 2008 zde rostla hojně i borovice lesní (Pinus sylvestris), ale většina stromů byla vyvrácena během větrných smrští, které vyvrátily i některé listnáče. To přispělo k většímu prosvětlení lesního porostu. Na jižním okraji chráněného území se nachází starý lůmek.
Území je dobře přístupné ze severu po polní cestě ze Škrovádu, z jihu vede k území polní cesta se silnice Svídnice – Trpišov, ale zde je třeba přebrodit potok.
Hrobka - přírodní památka
Fotografováno dne 6. 5. 2011.