Oblast soutoku Moravy a Dyje je protkána vodními toky, kanály, tůněmi a slepými rameny a vyznačuje se plochostí hodné nížinné nivy. Může se tudíž zdát přinejmenším podivné, že se zde nalézají ostrůvky suchomilného rostlinstva. Ty se ukrývají na takzvaných hrúdech, jinak pozůstatcích písečných dun, vytvořených v poledové době před nástupem lesa a zarovnaných postupně ve středověku působením člověka, a sice zanášením nivy zvýšeným přísunem usazenin. Na jejich suchomilné a světlomilné rostlinstvo je pohlíženo jako na zbytkové, reliktní, neboť i dnes se hrúdy vyhnou většině i velkých záplav a patrně na nich nikdy nerostl hustý, stinný les.
Soutok, hrúd Doubravka
Pěknou ukázkou hrúdu je nenápadná vyvýšenina s roztroušenými stromy zhruba mezi zámečkem Lány a NPR Ranšpurk. Z asfaltové cesty nepůsobí nijak výjimečně, při bližším pohledu nabízí řadu vzácných druhů rostlin, ale i bezobratlých, a dokonce místa s volným pískem. Rostlinný kryt je místy hustší, jinde zase proředěný, nápadným zjevem jsou nízké porosty sveřepu měkkého (Bromus hordeaceus). Z trav ovšem vynikají především kriticky ohrožené druhy tomkovice plazivá (Hierochloë repens) a kavyl písečný (Stipa borysthenica).
Soutok, hrúd Doubravka
Roste zde řada vzácnějších a pro říční nivu neobvyklých druhů, jako je rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), kosatec různobarvý (Iris variegata), silenka ušnice (Silene otites), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), smldník olešníkovitý (Peucedanum oreoselinum), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), ostřice nízká (Carex supina), trýzel rozvětvený (Erysimum diffusum), lněnka rolní (Thesium arvense), hvozdík Pontederův (Dianthus pontederae), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), řebříček štětinolistý (Achillea setacea).
Soutok, hrúd Doubravka
Z druhů běžných, ale pro říční nivu také poněkud neobvyklých, na hrúdech roste pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), rožec rolní (Cerastium arvense), pelyněk ladní (Artemisia campestris), máčka ladní (Eryngium campestre), šalvěj luční (Salvia pratensis), ostřice srstnatá (Carex hirta), kozlíček polníček (Valerianella locusta), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), prlina rolní (Lycopsis arvensis), osívka jarní (Erophila verna), šťovík menší (Rumex acetosella), mochna stříbrná (Potentilla argentea) aj.
Soutok, hrúd Doubravka
Z motýlů hrúdy zkrášluje např. pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena). A když už se člověk pohybuje v oblasti soutoku, měl by téměř povinně navštívit Pohansko s krajinářsky působivým zámečkem a velkomoravskými vykopávkami, zvlášť když uvážíme, že přímo na vykopávkách roste svízelka piemontská (Cruciata pedemontana), rožec krátkoplátečný (Cerastium brachypetalum), rožec Tenoreův (C. tenoreanum) nebo chudina hajní (Draba nemorosa).
Soutok, hrúd Doubravka
Fotografováno dne 11. 5. 2016.