Pod bedlivým pohledem bájné hory Říp se rozprostírá ospalá vesnička Kleneč (okres Litoměřice – mapa). Její jméno je nejen botanikům dobře známé, neboť jen kousek od ní se nalézá národní přírodní památka Kleneč vyhlášená v roce 1951, s výskytem kriticky ohroženého hvozdíku písečného českého (Dianthus arenarius subsp. bohemicus).
Kleneč - národní přírodní památka
Hlavním předmětem ochrany je právě velevzácný hvozdík, který zde roste ve společenstvu otevřených trávníků písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens). Centrální část území NPP dnes připomíná spíše než chráněné území pokusné pozemky nějakého výzkumného ústavu. A popravdě řečeno, ničím jiným ani není. Zdržme se úvah, co to má ještě společného s přírodou a přiznejme, že je to jediná cesta k udržení zdejšího krásného hvozdíku v naší krajině, coby plané rostliny. Zkouší se zde ledacos: od uvolňování zarůstajících starých trsů přes mozaikové sečení až k drastickým zásahům, jako je úplné stržení drnu na písčité podloží.
Kleneč - národní přírodní památka
Mimo centrální část s hvozdíkem je také zajímavá západní stráň s výskytem bělozářky liliovité (Anthericum liliago). Její výskyt souvisí s půdním podložím, které je tvořeno křídovými sedimenty, na terase překrytými čtvrtohorními štěrkopísky řeky Labe. Ty zde vycházejí na povrch a umožňují výskyt druhů typických pro písčiny. K těm patří např. trávnička obecná (Armeria vulgaris), pelyněk ladní (Artemisia campestris), máčka ladní (Eryngium campestre), průtržník lysý (Herniaria glabra), jetel rolní (Trifolium arvense), pavinec horský (Jasione montana), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), šťovík menší (Rumex acetosella), bér zelený (Setaria viridis) aj. Na obnaženém písku nelze přehlédnout např. prlinu rolní (Lycopsis arvensis).
Kleneč - národní přírodní památka
Na místech s hlubší půdou kromě bělozářky roste např. ostřice nízká (Carex humilis), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), vřes obecný (Calluna vulgaris), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), ale i vzácnější hlaváč šedavý (S. canescens). Území je obklopeno poli, borem a akátinami. Zvláště akátiny působí odpudivým dojmem, ale překvapení vyloučit nelze, neboť na pásu země nikoho mezi polem a úvozovou cestou pod NPP roste kromě běžných drobných plevelů, jako je bračka rolní (Sherardia arvensis), drchničky (Anagallis arvensis, A. foemina), pryšec drobný (Euphorbia exigua) nebo hledíček menší (Microrrhinum minus), také poněkud nepravděpodobná žluťucha menší (Thalictrum minus).
Kleneč - národní přírodní památka
Fotografováno v červenci 2011.