Kovárské stráně se nacházejí v okrese Kladno, v malebném údolí Zákolanského potoka, jižně od obce Kováry a nedaleko zříceniny Okoř. Sotva 1 kilometr (jižním směrem) ji dělí od hranice přírodního parku Okolí Okoře. Zajímavý krajinný ráz podnítil navržení této přírodní památky i na sever od již existujícího přírodního parku, a to na svazích a plošinách nad údolími Zákolanského, Holubického a Turského potoka.
Kovárské stráně
Pro významné zastoupení teplomilných společenstev s řadou zajímavých a ohrožených druhů byly Kovárské stráně v roce 1987 vyhlášeny jako zvláště chráněné území v kategorii přírodní památka. Tvoří ji dvě uměle vytvořené terasy a přiléhající meze o celkové výměře téměř 2 hektarů. Nicméně zajímavá společenstva s ohroženými druhy se vyskytují i za těmito vymezenými hranicemi.
Kovárské stráně
Předmětem ochrany jsou suchomilná společenstva výslunných travnatých a křovinatých strání do značné míry v minulosti ovlivněná lidskou činností (území bylo využíváno jako kosená louka, část ploch byla sloužila jako pastvina a také orána), na tyto plochy jsou vázány nejzajímavější druhy. Z nich lze jmenovat především brzy zjara kvetoucí hlaváček jarní (Adonis vernalis), prvosenku jarní (Primula veris) a později na jaře kvetoucí kozinec rakouský (Astragalus austriacus).
AdonisPrimula
Mezi dalšími druhy, které dotvářejí charakter chráněného území a těchto společenstev, stojí za zmínku sveřep přímý (Bromus erectus), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), šalvěj luční (Salvia pratensis), divizna knotovkovitá (Verbascum lychnitis), krvavec menší (Sanguisorba minor), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), máčka ladní (Eryngium campestre) a další.
Adonis
Zřetelná je invaze keřů, zejména růží (Rosa canina agg.) a trnek (Prunus spinosa). Na části chráněného území se nachází akátový les, který je také zdrojem náletových dřevin. Nebezpečná je i expanze trávy třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). V současné době pro potlačení nežádoucích dřevin je plocha chráněného území (včetně ochranného pásma) pravidelně kosena, výhledově by bylo vhodné pokusit se i o realizaci řízené pastvy ovcí a koz.
Kovárské stráně
Fotografováno ve dnech 31. 3. a 21. 4. 2005.