Skalnatá stráň s výskytem teplomilné vegetace leží na okraji obce Lhotka asi 6 km severozápadně od Přerova (mapa). Na ploše 5,065 ha byla 23. 5. 1951 vyhlášena přírodní památka, jejímž hlavním důvodem je ostrůvek teplomilné květeny, představující severní hranici výskytu stepní vegetace na Moravě. V nadmořské výšce mezi 240 a 270 m, na podkladu břidlice a kulmské droby, jsou na údolním svahu s jižní až jihovýchodní orientací zastoupena společenstva skalní a drnové stepi s mnoha chráněnými druhy rostlin a živočichů.
Lhotka u Přerova
Mezi významné rostlinné druhy této přírodní památky patří modřenec chocholatý (Muscari comosum), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), máčka ladní (Eryngium campestre), mochna stříbrná (Potentilla argentea), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) nebo čistec přímý (Stachys recta).
Lhotka u Přerova
Na břidlicových skalách roste rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare), tařinka kališní (Alyssum alyssoides) a lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata). Na lokalitě se také vyskytují vzácné druhy stepních mechů a 4 druhy růží, růže šípková (Rosa canina), růže keltská (Rosa gallica), růže podhorská (Rosa dumalis) a růže oválnolistá (Rosa elliptica).
Lhotka u Přerova
Skalní blok uprostřed přírodní památky byl v minulosti odtěžen a určitý vliv měla i následná eroze. Západní okraj lokality těsně souvisí se zástavbou, což může mít negativní vliv na druhovou skladbu. V přírodní památce jsou pravidelně odstraňovány náletové dřeviny, aby byl co nejvíce zachován charakter původní stepi, případně lesostepi.
Lhotka u Přerova
Fotografováno dne 30. 7. 2012.