Přírodní rezervace Lipovka, vyhlášená roku 1995 na 1,75 ha, se nalézá v Dyleňské hornatině v severní části Českého lesa nedaleko Brtné (okres Cheb), známé především svými kyselkami, měkkyní bažinnou v PR Mechové údolí a nověji též bioloukami a biopastvinami.
Český les, Lipovka
Samotná Lipovka je malá, nenápadná loučka, ležící stranou cest, nenabízející žádné zajímavé výhledy, zato se může pochlubit výskytem pětiprstky žežulníku (Gymnadenia conopsea), rostliny v širokém okolí ohrožené vyhynutím. Pětiprstek zde vykvétá zhruba kolem dvaceti, což je na západ Čech věru hodně. Druhá vstavačovitá rostlina, vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), na Lipovce, ale i na okolních loukách, vykvétá po stovkách, a řadí tak Lipovku k nejbohatším výskytům v Karlovarském kraji. Uváděn je též bradáček vejčitý (Listera ovata) a kdysi také prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii).
Český les, Lipovka
Předmětem ochrany jsou tedy květnaté ovsíkové louky s výskytem vstavačovitých rostlin, tyto místy tvoří přechody ke krátkostébelným smilkovým trávníkům. Z běžných druhů na Lipovce rostou ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), kostřava červená (Festuca rubra), smilka tuhá (Nardus stricta), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), třeslice prostřední (Briza media), lipnice luční (Poa pratensis), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), trojštět žlutavý (Trisetum flavescens), kokrhel menší (Rhinanthus minor), třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), zvonek rozkladitý (Campanula patula) a zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), kopretina irkutská (Leucanthemum ircutianum), violka psí (Viola canina), svízel syřišťový (Galium verum), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), vítod obecný (Polygala vulgaris), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), máchelka srstnatá (Leontodon hispidus), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), pryšec obecný (Euphorbia esula), mochna nátržník (Potentilla erecta).
Český les, Lipovka
Český les, Lipovka
Z těch vzácnějších je tu hojný hrachor horský (Lathyrus linifolius), naopak vzácná je vratička měsíční (Botrychium lunaria), snad zde roste též vítod ostrokřídlý (Polygala multicaulis). Z březového náletu je uváděn zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus) a z okolí prha arnika (Arnica montana). Na stinných místech při okraji louky roste hasivka orličí (Pteridium aquilinum) nebo sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). U cesty z Brtné se vyskytuje zplanělý okrasný pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris). Zdá se, že se početnost vstavačovitých rostlin pomalu zmenšuje, louka je však stále pěkná a ochranu si zaslouží, zvláště když podobná místa v okolí zůstala zcela bez pomoci.
Český les, Lipovka
Fotografováno dne 10. 6. 2017.