Na jihozápadním okraji Trhové Kamenice (okres Chrudim) bylo vyhlášeno toto chráněné území již v roce 1951, aby zajistilo ochranu Mlýnského rybníka (v mapách též jako Loch) a na něj navazujících mokřadů.
Mlýnský rybník a rybník Rohlík - přírodní památka
Rybník Rohlík (v historických pramenech uváděn i jako Střední rybník) zde budete hledat marně, protože byl zrušen. Společně se Zadním rybníkem (též Velká Kamenice), jehož hráz tvoří západní hranici tohoto chráněného území, byly tyto tři rybníky součástí rybniční soustavy, která byla napájena především vodou z řeky Chrudimky. Zadní rybník je chráněn samostatně a jako přírodní památka byl vyhlášen až v roce 1990. Jihozápadní hranici PP Mlýnský rybník a rybník Rohlík tvoří řeka Chrudimka a v současné době je chráněno celkem 9,55 hektarů.
Mlýnský rybník a rybník Rohlík - přírodní památka
Mlýnský rybník je poměrně mělký a má bohatě vyvinutý litorál, který využívá řada ptáků. Litorál tvoří především porosty orobince širokolistého (Typha latifolia) a rákosu (Phragmites australis). Spíše vzácně (a především u hráze) roste kosatec žlutý (Iris pseudacorus). Druhově bohatší je litorál v jižní části rybníku, kde roste i orobinec úzkolistý (Typha angustifolia), šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia), skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris), zevar vzpříměný (Sparganium erectum) a zerav jednoduchý (S. emersum).
Mlýnský rybník a rybník Rohlík - přírodní památka
Z vodních makrofyt se zde vyskytuje leknín bělostný (Nymphaea candida), stulík žlutý (Nuphar lutea) a rdest vzplývavý (Potamogeton natans), při okrajích na rozhraní s litorálem se v mělké vodě vyskytuje i bublinatka jižní (Utricularia australis). V zadní části rybníka pak litorál pozvolna přechází do porostů vysokých ostřic ze svazu Caricion rostratae.
Mlýnský rybník a rybník Rohlík - přírodní památka
Plocha bývalého rybníku Rohlík je porostlá olší lepkavou (Alnus glutinosa), střemchou (Prunus padus) a vrbami, mezi kterými převažuje především vrba popelavá (Salix cinerea). V nejvíce podmáčených místech se vyskytuje ďáblík bahenní (Calla palustris), roztroušeně zde roste i kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a zblochan vodní (Glyceria maxima). Tyto porosty mají přechodný charakter mezi podmáčenými olšinami a jasano-olšovými luhy a mezi nimi a řekou Chrudimkou se nacházejí podmáčené louky.
Mlýnský rybník a rybník Rohlík - přírodní památka
Nejjižnější část louky musí být sečena ručně. Roztroušeně se zde vyskytuje prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) a velmi vzácně i vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Při severovýchodní hranici přírodní památky prochází turistická značená stezka.
Mlýnský rybník a rybník Rohlík - přírodní památka
Fotografováno dne 2. 5. 2011.