Na Železnorudsku, mezi Novou Hůrkou a bývalou osadou Zhůří, se nalézají rozsáhlá vrchoviště a rašelinné lesy odvodňované Slatinným potokem (mapa). Skrz území vede zpevněná cesta a turistická značka, jinak je místo vcelku nepřístupné, jak u podobných biotopů bývá zvykem. Bezlesé plochy rašeliníků se střídají s lesními porosty, na okrajích území majících charakter podmáčených smrčin. Území bylo vyhlášeno jako bezzásahové coby první zóna národního parku.
Novohůrecké slatě
Stromové patro rašelinišť tvoří hlavně smrk (Picea abies) a sosna (Pinus sylvestris), místy roste také borovice blatka (Pinus uncinata subsp. uliginosa). Z bylin jsou hojné ostřice obecná (Carex nigra), ostřice zobánkatá (Carex rostrata), sítina niťovitá (Juncus filiformis), violka bahenní (Viola palustris), mochna nátržník (Potentilla erecta) a mochna bahenní (P. palustris), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). Z keříků jsou to klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a brusnice (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, V. uliginosum). Všude hojné jsou pochopitelně rašeliníky (Sphagnum spp.).
Novohůrecké slatě
V podmáčených lesích a lesních světlinách rostou ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), rdesno hadí kořen (Bistorta major), starček potoční (Tephroseris crispa), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), pryskyřník plamének (Ranunculus flammula), mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium), škarda bahenní (Crepis paludosa), dřípatka horská (Soldanella montana). Zajímavé druhy lze potkat také přímo u výše zmíněné cesty. Jsou to nesporně okrasné prstnatce, hojný prstantec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a o něco vzácnější prstnatec májový (D. majalis), a dále masožravá tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), hruštička menší (Pyrola minor) nebo oměj šalamounek (Aconitum plicatum).
Novohůrecké slatě
Další zajímavé druhy rostou na loukách a bývalých pastvinách navazujících na horní část Novohůreckých slatí. Hojně zde roste např. bradáček vejčitý (Listera ovata), nechybí ani naše nejhojnější vstavačovitá rostlina kruštík širolistý (Epipactis helleborine), z dalších zajímavých druhů jsou to jetel zlatý (Trifolium aureum), jetel kaštanový (T. spadiceum), vítod ostrokřídlý (Polygala multicaulis), jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum), lněnka pyrenejská (Thesium pyrenaicum) nebo vzácné kapradinky hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum), vratička měsíční (Botrychium lunaria) a ještě vzácnější vratička heřmánkolistá (B. matricariifolium).
Novohůrecké slatě