„Mezinárodně významná lokalita“, „společně s Ranou jedna z nejvýznamnějších lokalit xero- a termofilních bezobratlých v Čechách“ nebo „skutečné modelové území pro studium stepní vegetace“, to jsou jedny z mnoha přívlastků, které charakterizují nápadný izolovaný vrch o nadmořské výšce 509 metrů, 2 kilometry východně od Rané a 6 kilometrů severně od města Louny (okres Louny). Jako zvláště chráněné území (resp. jako „státní přírodní rezervace“) bylo vyhlášeno už v roce 1967 na ploše 20,5 hektarů.
Oblík - národní přírodní rezervace
Tento výrazný čedičový vrch vznikl sopečnou činností ve třetihorách a je tvořen nefelinickým bazanitem, vystupuje ze zarovnaného povrchu na křídových sedimentech.
Oblík
Na příkrých a výslunných svazích orientovaných převážně jihovýchodně až západně jsou vyvinuta druhově bohatá stepní společenstva, místy přecházející do společenstev skal, drolin a pohyblivých sutí nebo suťových lesů.
Oblík
Zřejmě nevýznamnější je výskyt kavylu olysalého (Stipa glabrata), řazeného v České republice mezi druhy kriticky ohrožené ze zákona (§1), kriticky ohroženého podle červeného seznamu (C1), ale také mezi druhy chráněné soustavou NATURA 2000 (resp. je uveden ve Směrnicích Rady evropských společenství). Jeho identifikaci komplikuje výskyt dalších druhů kavylů: kavylu chlupatého (Stipa dasyphylla), kavylu Ivanova (Stipa pennata), kavylu tenkolistého (Stipa tirsa) a kavylu sličného (Stipa pulcherrima).
Oblík
Koncentrovaný je výskyt dalších vzácných druhů: koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), hlaváčku jarního (Adonis vernalis), chrpy chlumní (Centaurea triumfettii), divizny brunátné (Verbascum phoeniceum), bělozářky liliovité (Anthericum liliago), kozince rakouského (Astragalus austriacus), kozince dánského (Astragalus danicus), ovsíře stepního (Helictotrichon desertorum subsp. basalticum) a dalších.
GeraniumOxytropis
Vrch Oblík je společně s blízkým Srdovem a Brníkem zahrnut do evropsky významné loukality soustavy NATURA 2000.
Linum
Fotografováno dne 3. 6. 2006.