V oblasti přírodního parku Jesenicko, již na samém pomezí Středočeského kraje a v blízkosti hranic kraje Plzeňského a Ústeckého, můžete nalézt zajímavou podmáčenou louku s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin.
Ostrovecká olšina
Území bylo vyhlášeno jako zvláště chráněné území v kategorii přírodní památka tehdejším Okresním národním výborem v Rakovníku v roce 1990 k ochraně mokrých luk a olšin v nivě levého přítoku Ostroveckého potoka. Najdete jej uprostřed lesů mezi obcemi Krty a Velečín, severně od obce Ostrovec v okrese Rakovník.
Ostrovecká olšina
Na části území se nachází lesní porost s olší lepkavou (Alnus glutinosa), dále s jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a topolem osikou (Populus tremula). Ten se vyvinul následnou sukcesí z původně lučního biotopu.
DactylorhizaTrollius
Luční porosty hostí zajímavé druhy, např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo upolín evropský (Trollius altissimus), určitě nepřehlédnete pcháč bahenní (Cirsium palustre), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) nebo žlutě kvetoucí škardu bahenní (Crepis paludosa) a blatouch bahenní (Caltha palustris). Je odtud uváděna také hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum) nebo bledule jarní (Leucojum vernum).
Crepis
Louky jsou v současnosti pravidelně koseny a jsou odstraňovány případné náletové dřeviny.