Syn.: Hypnum commutatum Hedw., Cratoneuron commutatum (Hedw.) G. Roth
Čeleď: Amblystegiaceae G. Roth. – rokýtkovité
Palustriella commutata

Palustriella commutata

Rozšíření: Holarktický druh zasahující do severní Afriky a na Madeiru. V ČR na odpovídajících stanovištích od nížin do hor.
Ekologie: Nejčastěji na tufových prameništích, ve vápenitých bažinách, slatinách, v potocích apod. Na kapavých vápencových či opukových skalách, vzácně i na dalších bazických substrátech.
Popis: Rostliny žlutozelené, okrově hnědé až zelené, vytváří zpravidla čisté, veliké koberce, často inkrustované uhličitanem vápenatým. Lodyhy 4–12 cm dlouhé, poléhavé, vystoupavé až téměř vzpřímené, většinou pravidelně zpeřeně větvené. Plstnaté od papilnatých rizoidů. Lodyžní listy spíše oddálené, 1,5–2,2 mm dlouhé a 0,7–1,1 mm široké, kopinatě (až žlábkovitě) zašpičatělé, obvykle silně srpovité, rýhované, kromě bazální části jemně pilovité. Žebro mohutné, na bázi až 80 µm široké, končí většinou ve špičce, někdy vybíhavé. Větevní listy spíše kopinatě oválné, silně srpovité, menší a štíhlejší než lodyžní listy. Buňky čárkovité, 30–60 × 5–6 µm, poměrně tenkostěnné, hladké, netečkované, v dolní části listu poněkud širší, prodlouženě šestiboké, až 30 × 10–15 µm. Křídelní buňky čtvercové až obdélníkové, většinou 25–30 × 20–25 µm, vytvářející žlutavou, po lodyze sbíhavou, trojhrannou, ostře ohraničenou skupinu dosahující až k žebru. Dvoudomý druh. Štět 4–5 cm dlouhý, purpurový, v horní části levotočivě zkroucený. Tobolka vodorovná, zakřivená, 3–4 mm dlouhá, pod ústím zúžená.
Záměny: Velmi variabilní druh s řadou variet a forem. V terénu zaměnitelný s příbuzným druhem Cratoneuron filicinum, bezpečně odlišitelný mikroskopicky. Cratoneuron filicinum má širší a kratší, téměř šestiboké buňky.
Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh.
Poznámka: Pěnovcová prameniště s inkrustacemi a usazeninami vápnitého sintru mají charakteristickou morfologii, na které se výrazně podílejí právě rostliny mechů z rodu Palustriella. Protože se jedná o velmi ohrožené biotopy, jsou v rámci Natura 2000 zařazeny mezi prioritní stanoviště (dle směrnice 92/42/EHS o ochraně přírodních stanovišť).
Palustriella commutata
Fotografováno dne 6. 11. 2008 (v PP Ptačí ostrovy v Chrudimi).