Přírodní památka se nachází 500 m jihozápadně od obce Dolní Sokolovec (okres Havlíčkův Brod – mapa). Byla vyhlášena v roce 1990 na ploše 0,30 ha v bývalé pískovně, za účelem ochrany lokality s výskytem rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia).
Písník u Sokolovce
Dno bývalé pískovny je v severozápadní části zaplněno celoročně vodou. Opačná část je silně zamokřená a porostlá souvislými porosty rašeliníku. Obě části odděluje val, který vznikl s velkou pravděpodobností ještě v době těžby, ale který byl navýšen v 90. letech 20. století materiálem, který byl stržen v jihovýchodní části přírodní památky při vytváření čtvercové plochy s obnaženým substrátem.
Písník u Sokolovce
Vodní plocha je až na břehové části bez významné vegetace, pouze podél břehů jsou souvislé porosty rašeliníku bodlavého (Sphagnum cuspidatum). Druhá část je porostlá převážně rašeliníky, mezi kterými dominuje opět tentýž druh.
Okrajové části bývalé pískovny jsou až k vodní a rašelinné ploše zarostlé nepůvodními smrky, které poměrně maloplošnou pískovnu výrazně stíní. Do budoucna se počítá s vykácením stromů na kraji přírodní památky.
Ze zajímavých druhů, kromě již zmíněné rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), zde roste na rašelinějící ploše sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), spolu s přesličkou lesní (Equisetum sylvaticum). Na valu byl zjištěn výskyt jednoho polykormonu plavuně vidlačky (Lycopodium clavatum).
Písník u Sokolovce
Na území přírodní památky Písník u Sokolovce bylo nalezeno celkem 19 druhů mechorostů. Toto číslo je velmi nízké, ale odpovídá malé rozloze chráněného území a také typu vegetace, která jej porůstá. Největší část zabírá koberec rašeliníku, kterým je z 95 % jediný druh – rašeliník bodlavý (Sphagnum cuspidatum). Jeho výskyt je důkazem, že v dané lokalitě je celoročně vysoká hladina vody. Spolu s ním tu roste ploník obecný (Polytrichum commune), druh rostoucí také na trvale zamokřených místech. Oba tyto druhy vytvářejí poměrně kompaktní porosty, do kterých nepronikají žádné jiné druhy, což je také důvodem, proč je bryoflóra lokality tak monotónní. Proto by bylo jistě zajímavé vytvoření čtverce, z kterého by byl odstraněn současný rostlinný porost a který by byl monitorován. Podobný čtverec zde byl vytvořen na začátku 90. let. 20. století, ale sukcese na něm nebyla monitorována.
Písník u Sokolovce
Druhově pestřejší je val uprostřed sledované lokality. Rostou zde běžnější lesní druhy, jako dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium) a travník Schreberův (Pleurozium schreberi), které rostou i na sušších místech rašelinišť. Dále zde najdeme vlhkomilné druhy typické pro rašelinějící místa, jako je klamonožka bahenní (Aulocomnium palustre), bařinatka nažloutlá (Straminergon stramineum), anebo pro velmi vlhká místa, jako lesklec zubatý (Plagiothecium denticulatum).
Na suchých okrajích chráněného území rostou zcela běžné druhy mechorostů, mezi kterými stojí za pozornost bělomech skalní (Leucobryum juniperoideum). Na území ČR se bělomech skalní vyskytuje hojně na pískovcových skalách a písčité půdě. Jeho výskyt je znám i mimo pískovcové oblasti, ale jeho celkové rozšíření u nás není dostatečně známé. S velkou pravděpodobností se tento druh bělomechu objevuje hojněji na skalách v blízkém údolí Doubravy.
Písník u Sokolovce
Fotografováno dne 2. 6. 2008.