Vltava opouští Pražskou kotlinu hluboko zaříznutým údolím lemovaným skalnatými srázy a roklemi. Na jejím levém břehu u pražské čtvrti Sedlec se nachází přírodní památka Sedlecké skály s pozoruhodnými společenstvy skal, teplomilné skalní stepi a křovin s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
Sedlecké skály
Území této přírodní památky má rozlohu 7,5 hektaru, nadmořskou výšku 190–260 m. Geologické podloží tvoří proterozoické břidlice kralupsko-zbraslavské skupiny. Hřbety skal jsou střídané roklemi s hlinitou sutí, na okrajích plošiny s hlinitými písky a sprašemi. Díky těmto různorodým podmínkám se zde daří velmi rozmanitým společenstvům rostlin.
Sedlecké skály
Na vrcholech skal roste kostřava sivá (Festuca pallens), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis) a řebříček štětinolistý (Achillea setacea), na hřbetech skal tařice skalní (Aurinia saxatilis). V chráněných roklích rostou teplomilné křoviny (hloh, růže, dřín, třešeň křovitá, dřišťál, jeřáb muk) a teplomilné bylinné lemy s kakostem krvavým (Geranium sanguineum) a tolitou lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria), v závětří skal na sprašové černozemi jsou zbytky kostřavových (kostřava waliská – Festuca valesiaca) a kavylových trávníků.
Sedlecké skály
Už v předjarních dnech tu najdeme drobné žluté kvítky křivatce českého pravého (Gagea bohemica subsp. bohemica), trsy koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a rozkvetlý dřín jarní (Cornus mas). Za slunečných dnů se objeví drobounké bílé květy osívky jarní (Erophila verna) a kolence Morisonova (Spergula morisonii).
Se začátkem jara ozdobí tmavé hřbety skal bohaté trsy tařice skalní (Aurinia saxatilis). Prorůstají i ochranné ocelové sítě, které byly na skalních výchozech upevněny při rekonstrukci železniční trati vedené údolím Vltavy. V nízké trávě rozkvete mochna písečná (Potentilla arenaria), objeví se květy trýzelu škardolistého (Erysimum crepidifolium).
Sedlecké skály
V pozdním jaru rozkvete bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), modřenec tenkokvětý (Muscari teniuflorum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), jetel horský (Trifolium montanum), pipla osmahlá (Nonea pulla), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), odkvétající tařici skalní nahradí barvou divizna knotovitá (Verbascum lychnitis). V trávnících je záplava tužebníku obecného (Filipendula vulgaris) se šalvějí luční (Salvia pratensis), z hluchavkovitých dále čistec přímý (Stachys recta), později ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), také tu najdeme srdečník obecný (Leonurus cardiaca). Nelze přehlédnout nápadné květy smolničky obecné (Lychnis viscaria). Lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata) uvidíme pod keři, na okraji volných ploch a ve stínu blízkého hájku rozkvétá kokořík vonný (Polygonatum odoratum), ve skalních partiích locika vytrvalá (Lactuca perennis).
Sedlecké skály
V letních dnech na sebe upozorní modrá květenství rozrazilu klasnatého (Pseudolysimachion spicatum) a pavince horského (Jasione montana), později rozkvete trávnička obecná (Armeria vulgaris), zahořanka žlutá (Orthantha lutea) a hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum). Od jara zdobí stráně také jestřábníky, například jestřábník myší ouško (Hieracium lactucella), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), jestřábník bledý (Hieracium schmidtii).
Sedlecké skály
Na Sedleckých skalách najdeme i několik druhů rozchodníků – v červnu rozkvetou rozchodník bílý a ostrý (Sedum album a Sedum acre), v pozdním létě rozchodník skalní (Sedum reflexum), rozchodník velký (Hylotelephium maximum) a zřejmě zplanělý rozchodník pochybný (Sedum spurium). Z kapradin se vyskytuje ve skalnatých partiích sleziník severní (Asplenium septentrionale) a pod keři osladič obecný (Polypodium vulgare).
Sedlecké skály
Při průzkumech prováděných v letech 2002 a 2003 byla kromě 231 druhů cévnatých rostlin zjištěna přítomnost i 66 druhů lišejníků a lichenikolních hub, z toho 4 druhy dosud nepopsané. Bylo zjištěno i velmi pestré zastoupení hmyzu, z nichž mnohé druhy patří mezi ohrožené. Z živočichů zde můžeme po dešti potkat ohroženého mloka skvrnitého (Salamandra salamandra).
Sedlecké skály
Vybrané druhy rostlin přírodní památky Sedlecké skály:
Achillea setacea – řebříček štětinolistý
Alliaria petiolata – česnáček lékařský
Allium senescens subsp. montanum – česnek šerý horský
Anthericum liliago – bělozářka liliovitá
Armeria vulgaris – trávnička obecná
Asperula cynanchica – mařinka psí
Asplenium septentrionale – sleziník severní
Artemisia campestris – pelyněk ladní
Aurinia saxatilis – tařice skalní
Berberis vulgaris – dřišťál obecný
Bothriochloa ischaemum – vousatka prstnatá
Bupleurum falcatum – prorostlík srpovitý
Campanula persicifolia – zvonek broskvolistý
Campanula rotundifolia – zvonek okrouhlolistý
Campanula trachelium – zvonek kopřivolistý
Cardaria draba – vesnovka obecná
Carduus nutans – bodlák nicí
Carex humilis – ostřice nízká
Centaurea triumfettii subsp. axillaris – chrpa chlumní
Convolvulus arvensis – svlačec rolní
Cotoneaster integerrimus – skalník celokrajný
Dianthus carthusianorum – hvozdík kartouzek
Echium vulgare – hadinec obecný
Erigeron annuus – turan roční
Erophila verna – osívka jarní
Erodium cicutarium – pumpava rozpuková
Eryngium campestre – máčka ladní
Erysimum crepidifolium – trýzel škardolistý
Euonymus europaea – brslen evropský
Euphorbia cyparissias – pryšec chvojka
Falcaria vulgaris – srpek obecný
Festuca pallens – kostřava sivá
Festuca valesiaca – kostřava walliská
Filipendula vulgaris – tužebník obecný
Fragaria vesca – jahodník obecný
Galeobdolon luteum – pitulník žlutý
Galium glaucum – svízel sivý
Geranium sanguineum – kakost krvavý
Hieracium lactucella – jestřábník myší ouško
Hieracium pilosella – jestřábník chlupáček
Hieracium schmidtii – jestřábník bledý
Holosteum umbellatum – plevel okoličnatý
Hylotelephium maximum – rozchodník velký
Chondrilla juncea – radyk prutnatý
Chrysanthemum coccineum – kopretina řimbaba
Jasione montana – pavinec horský
Lactuca perennis – locika vytrvalá
Leonurus cardiaca – srdečník obecný
Lychnis viscaria – smolnička obecná
Medicago falcata – tolice srpovitá
Muscari tenuiflorum – modřenec tenkokvětý
Myosotis stricta – pomněnka drobnokvětá
Nonea pulla – pipla osmahlá
Orthantha lutea – zahořanka žlutá
Poa bulbosa – lipnice cibulkatá
Polygonatum odoratum – kokořík vonný
Polypodium vulgare – osladič obecný
Portulaca oleracea – šrucha zelná
Potentilla arenaria – mochna písečná
Pseudolysimachion spicatum – rozrazil klasnatý
Rosa canina – růže šípková
Salvia pratensis – šalvěj luční
Sanguisorba minor – krvavec menší
Saxifraga granulata – lomikámen zrnatý
Scabiosa ochroleuca – hlaváč žlutavý
Scleranthus perennis – chmerek vytrvalý
Scutellaria altissima – šišák vysoký
Sedum acre – rozchodník ostrý
Sedum album – rozchodník bílý
Sedum reflexum – rozchodník skalní
Silene otites – silenka ušnice
Spergula morisonii – kolenec Morisonův
Stachys recta – čistec přímý
Stipa capillata – kavyl vláskovitý
Stipa pennata – kavyl Ivanův
Tanacetum vulgare – vratič obecný
Teucrium chamaedrys – ožanka kalamandra
Thymus praecox – mateřídouška časná
Trifolium montanum – jetel horský
Verbascum lychnitis – divizna knotovitá
Veronica sublobata – rozrazil laločnatý
Vincetoxicum hirundinaria – tolita lékařská
Viola odorata – violka vonná
Sedlecké skály
V literatuře je uváděn výskyt i těchto druhů:
Adonis vernalis – hlaváček jarní
Dictamnus albus – třemdava bílá
Galatella linosyris – hvězdnice zlatovlásek
Orobanche arenaria – záraza písečná
Orobanche artemisiae-campestris – záraza šupinatá
Ranunculus illyricus – pryskyřník ilyrský

Zatoulané z blízkých zahrádek:
Galanthus nivalis – sněženka podsněžník
Muscari neglectum – modřenec hroznatý
Narcissus poëticus – narcis bílý
Scilla luciliae – ladoňka zářící
Sedum spurium – rozchodník pochybný
Sedlecké skály
Fotografie a inventarizační sběr dat: Věra Svobodová a Karel Hladiš.