Na východním okraji Lipníka nad Bečvou (okres Přerov), kolem mrtvého ramene řeky Bečvy, byla v roce 1956 vyhlášena přírodní rezervace Škrabalka (mapa). Jde o zbytek lužního lesa na levém břehu řeky, s vodními a bažinnými společenstvy mrtvého ramene. Území o rozloze 7,51 ha leží v nadmořské výšce kolem 227 m a podél jeho jižního okraje vede naučná stezka.
Škrabalka
Ještě v 19. století byla Bečva přirozeně meandrující řekou a její okolí bylo každoročně zaplavováno. Postupně vznikala slepá ramena, která byla osídlována typickými druhy rostlin a živočichů. Na počátku 20. století bylo koryto řeky napřímeno, čímž se změnil i vodní režim a poklesla hladina podzemní vody. Mrtvé rameno v PR Škrabalka se postupně zanášelo nahromaděnými sedimenty, ubývalo v něm vody a rameno pak zarůstalo vegetací. Tímto přirozeným vývojem mrtvého ramene řeky vznikly cenné vodní, mokřadní a lužní biotopy, které jsou hlavním důvodem ochrany PR Škrabalka.
Škrabalka
Mezi nejvýznamnější chráněné druhy rostlin, které se zde vyskytují, patří bledule letní (Leucojum aestivum), jejíž původnost je zpochybňována vzhledem k vysazeným exemplářům z roku 1984, ale již dříve zde byl tento druh nalezen. Další zajímavostí je šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia), která se zde objevila znovu po povodni v roce 2007. Do třetice uveďme diploidní rostliny šmelu okoličnatého (Butomus umbellatus), typické pro Ostravskou pánev.
Škrabalka
Fotografováno v dubnu 2011.