Bitva tří císařů je pojmem, jenž stále něco znamená a jenž nebyl zapomenut. Jednou z dotčených vesnic byl Újezd u Brna a dodnes zde lze vysledovat její stopy, například kapličku, kde kdysi stál samotný Napoleon. Naštěstí řádění vojsk nezničilo vše, co mu stálo i nestálo v cestě, a tak můžeme v přírodní rezervaci Špice, ba i v jejím okolí, obdivovat ostrůvek vzácné stepní teplomilné květeny.
Špice - přírodní rezervace
Ač je území rezervace, vyhlášené již v roce 1956, nevelké, zabírá zhruba jeden hektar, hostí řadu vzácných a zajímavých druhů rostlin, byla zde dokonce poprvé na Moravě nalezena záraza sivá (Orobanche caesia), cizopasící na pelyňku pontickém (Artemisia pontica). K dalším důležitým druhům patří pryšec vrbolistý (Euphorbia salicifolia), katrán tatarský (Crambe tataria), bytel rozprostřený (Kochia prostrata) nebo šater svazčitý (Gypsophila fastigiata subsp. arenaria).
Špice - přírodní rezervace
Květena je pochopitelně bohatá, najdeme zde např. válečku prápořitou (Brachypodium pinnatum), chrpu latnatou (Centaurea stoebe), chrpu čekánek (C. scabiosa), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), máčku ladní (Eryngium campestre), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), mařinku psí (Asperula cynanchica), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), čičorku pestrou (Securigera varia), čistec přímý (Stachys recta), pelyněk ladní (Artemisia campestris), vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia), rýt žlutý (Reseda lutea), žluťuchu menší (Thalictrum minus).
Špice - přírodní rezervace
Ze vzácnějších druhů jmenujme sesel pestrý (Seseli pallasii), sesel fenyklový (S. hippomarathrum), česnek žlutý (Allium flavum), česnek kulatohlavý (A. sphaerocephalon), zárazu bílou pravou (Orobanche alba subsp. alba), zárazu alsaskou (O. alsatica), smldník alsaský (Peucedanum alsaticum), smldník jelení (P. cervaria), oman mečolistý (Inula ensifolia), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), turan podolský (Erigeron podolicus), vousatku prstnatou (Bothriochloa ischaemum), hvězdnici zlatovlásek (Galatella linosyris), hvězdnici chlumní (Aster amellus), řepovník vytrvalý (Rapistrum perenne), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), silenku ušnici (Silene otites), sinokvět měkký (Jurinea mollis), černýš rolní (Melampyrum arvense), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), piplu osmahlou (Nonea pulla), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kosatec nízký (Iris pumila), třešeň křovitou (Prunus fruticosa), ožanku kalamandru (Teucrium chamaedrys), len tenkolistý (Linum tenuifolium), bělozářku větevnatou (Anthericum ramosum), škardu smrdutou mákolistou (Crepis foetida subsp. rhoeadifolia), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), strdivku sedmihradskou (Melica transsilvanica), ostřici nízkou (Carex humilis), vlnici chlupatou (Oxytropis pilosa).
Špice - přírodní rezervace
Z výše položených částí se nabízejí daleké rozhledy do krajiny, přehlédnout nelze především jiný, podstatně známější ostrov teplomilné květeny, Pálavu.
Špice - přírodní rezervace
Fotografováno dne 3. 7. 2016.