Jižně ukloněné stráně nad Úštěckým potokem mezi Vědlicemi a Drahobuzí (okres Litoměřice, pomezí Polomených hor a Úštěcké kotliny) byly v roce 2012 vyhlášeny chráněným územím v kategorii přírodní památka na třech nesouvislých plochách o celkové výměře 8 ha. Předmětem ochrany jsou pěkné ukázky opukových bílých strání s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů v porostech teplomilných suchých trávníků a křovin s význačným výskytem vstavačovitých rostlin.
Stráně u Drahobuzi
Zvláště část u Vědlic je dnes již velmi známa a v době květu největší zdejší atrakce, bohaté populace vstavače osmahlého (Neotinea ustulata), čítající stovky rostlin, hojně navštěvována. Proslulý je též zdejší uměle stvořený kříženec vstavač Dietrichův (Neotinea ×dietrichiana), přičemž pyl druhého z rodičů, vstavače trojzubého (Neotinea tridentata) sem byl přenesen z Děvínské Kobyly. Na stráni u Drahobuzi se prozměnu nalézá jedna z našich největších populací tořiče hmyzonosného (Ophrys insectifera) čítající desítky jedinců.
Stráně u Drahobuzi
Z dalších vzácnějších druhů zde rostou např. vemeníky (Platanthera bifolia, P. chlorantha), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), sasanka lesní (Anemone sylvestris), hvězdnice zlatovlásek (Galatella linosyris), hořec křížatý (Gentiana cruciata), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), smldník jelení (Peucedanum cervaria), bradáček vejčitý (Listera ovata), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), ostřice nízká (Carex humilis), kakost krvavý (Geranium sanguineum), hrušeň polnička (Pyrus pyraster), oman vrbolistý (Inula salicina), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), prvosenka jarní (Primula veris).
Stráně u Drahobuzi
Z běžných druhů jmenujme válečku prápořitou (Brachypodium pinnatum), sveřep vzpřímený (Bromus erectus), ovsíř luční (Avenula pratensis), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), třeslici prostřední (Briza media), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), ostřici časnou (Carex praecox), ostřici plstnatou (C. tomentosa), ostřici chabou (C. flacca), ostřici jarní (C. caryophyllea), vítod chocholatý (Polygala comosa), jetel horský (Trifolium montanum), jehlici trnitou (Ononis spinosa), čičorku pestrou (Securigera varia), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia), krvavec menší (Sanguisorba minor), pryšec chvojku (Euphorbia cyparissias), dobromysl obecnou (Origanum vulgare), čistec přímý (Stachys recta), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), šalvěj luční (Salvia pratensis), máčku ladní (Eryngium campestre), chrpu čekánek (Centaurea scabiosa), pupavu obecnou (Carlina vulgaris), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), chřest lékařský (Asparagus officinalis).
Stráně u Drahobuzi
Uváděna je i řada dalších zajímavých druhů: kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), kruštík růžkatý (E. muelleri), len tenkolistý (Linum tenuifolium), len žlutý (L. flavum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule) nebo modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum). Zajímavostí je výskyt vysazené podkovky chocholaté (Hippocrepis comosa) u vstavače Dietrichova.
Stráně u Drahobuzi
Fotografováno dne 24. 5. 2015.