Subalpínsky stupeň
Medzi najrozšírenejšie nelesné formácie subalpínskeho stupňa patria spoločenstvá osídľujúce sutinové kužele, lavínové dráhy, žľaby a plochy medzi ostrovčekmi kosodreviny patriace do zväzu Calamagrostion villosae. V týchto spoločenstvách dominujú druhy ako smlz chĺpkatý (Calamagrostis villosa), kostrava sfarbená (Festuca picta), chlpaňa hájna (Luzula luzuloides), kýchavica biela Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum), horec bodkovaný (Gentiana punctata), štiav alpínsky (Acetosa arifolia), valeriána trojená (Valeriana tripteris), zerva klasnatá (Phyteuma spicatum).
Tatry
Na suchších miestach menej zásobených vodou nadväzujú floristicky chudobné spoločenstvá zväzu Juncion trifidi Krajina 1933. Najväčšie plochy zaberá pionierska asociácia tohoto zväzu Juncetum trifidi Szafer et al. 1923 em. Krajina 1933. Významnými druhmi okrem sitiny trojzárezovej (Juncus trifidus) sú kostrava nízka (Festuca supina), hôlnička trojradová (Oreochloa disticha), zvonček alpínsky (Campanula alpina) a poniklec biely (Pulsatilla scherfelii).
Tatry
Floristicky najbohatšie rastlinné spoločenstvá subalpínskeho stupňa sa nachádzajú na vápencovom podloží Belianskych a časti Západných a Vysokých Tatier. Ide o spoločenstvá zväzov Caricion firmae a Seslerio-Asterion. Okrem tráv a bylín trávovitého vzhľadu, ako ostrevka tatranská (Sesleria tatrae), kostrava pestrá (Festuca versicolor) a ostrica vždyzelená pravá (Carex sempervirens subsp. sempervirens), sa vo veľkej miere uplatňujú kvitnúce byliny: škarda Jacquinova (Crepis jacquinii), iskerník veľhorský (Ranunculus breyninus), stokráska Micheliho (Bellidiastrum michelii), pochybok nízky (Androsace chamaejasme), bôjhoľ lekársky alpínsky (Anthyllis vulneraria subsp. alpestris) a mnoho ďalších.
Tatry
Na prúdiacu, prípadne stagnujúcu chladnú vodu vodu sú viazané spoločenstvá zväzu Lycopodo-Cratoneurion commutati Hadač 1983, charakterizované najmä vyvinutým poschodím machorastov (Cratoneuron spec. div.), k nim pristupuje napríklad fialka dvojkvetá (Viola biflora) alebo vŕbovka kuričkolistá (Epilobium alsinifolium). Na bázických horninách sú na takýchto miestach vytvorené spoločenstvá zväzu Cratoneurion commutati Koch 1928 s typickými druhmi kropenáč trváci (Swertia perennis), kosatka kalíškatá (Tofieldia calyculata), tučnica alpínska (Pinguicula alpina) a lomikameň vždyzelený (Saxifraga aizoides).
Tatry
K plošne málo rozšíreným spoločenstvám patria vysokobylinné spoločenstvá zväzu Adenostylion Br.-Bl. 1926. Osídľujú vlhké, minerálne bohaté biotopy a sú nápadné vysokobylinnými porastami druhov mačucha cesnačkovitá (Adenostyles alliariae), mliečivec alpínsky (Cicerbita alpina), kamzičník rakúsky (Doronicum austriacum), prilbica tuhá (Aconitum firmum) a iné.
Osobitným fenoménom v subalpínskom stupni sú rašeliniská a vrchoviská, vzniknuté zazemňovaním plies (napr. Mlynické pliesko) alebo v depresiách a v okolí prameňov. Najcennejšie sa nachádzajú v Temnosmrečinovej doline – jediná lokalita reliktného páperca trsnatého (Trichophorum cespitosum) a jediná potvrdená lokalita tiež reliktného páperca alpínskeho (Trichophorum alpinum) na Slovensku. Zaujímavé rašelinská sú tiež v Tomanovej, Mengusovskej, Zlomiskách, Veľkej Studenej, Kolovej, Žabej Bielovodskej, Českej doline a inde.
Tatry
Súpis nelesných spoločenstiev subalpínskeho stupňa:
Zväz Adenostylion Br.-Bl. 1926, Aconitetum firmi Krajina 1933, Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae (Krajina 1933) Dúbravcová et Hadač ex Kočí 2001; zväz Delphinion elati Hadač 1962, Delphinietum oxysepali Hadač et al. 1969, Doronicetum austriaci Hadač et al. 1969;
Zväz Dryopteridi-Athyrion distentifolii Holub in Holub et al. ex Sýkora et Štursa 1973; Acetoso alpestris-Athyrietum alpestris Hadač 1956, Chaerophyllo-Cicerbitetum alpini Sýkora et Hadač 1984.
Zväz Juncion trifidi Krajina 1933: Juncetum trifidi Szafer et al. 1923 em. Krajina 1933, Seslerietum distichae Krajina 1933, Agrostietum pyrenaicae (Krajina 1933) Paclová in Mucina et Maglocký 1985.
Zväz Nardion strictae Br.-Bl. 1926: Agrostio rupestris-Nardetum (Sillinger 1933) Šomšák 1971 (syn. Nardetum subalpinum Sillinger 1933).
Zväz Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 1933, Homogyno-Nardetum Mráz 1956, Helictotricho planiculmes-Nardetum Grebenščikov et al. ex Šomšák 1971, Phleo alpini-Nardetum Klika 1934; Soldanello montanae-Nardetum (Sillinger 1933) Šomšák 1971 (syn. Nardetum montanum Sillinger 1933), Hieracio lachenalii-Nardetum Kornaś ex Pawłowski et al. 1960.
Zväz Calamagrostion villosae: Calamagrostio villosae-Salicetum helveticae Dúbravcová et Šeffer 1992; Deschampsio caespitosae-Salicetum helveticae (Krajina 1933) Dúbravcová et Šeffer 1992.
Zväz Salicion silesiacae Rejmánek, Sýkora et Štursa 1971: Calamagrostio arundinaceae-Salicetum silesiacae Veselá 1995; Geranio sylvatici-Salicetum silesiacae Veselá 1995.
Zväz Loiseleurio-Vaccinion Br.-Bl. et Jenny 1926: Cetrario-Vaccinietum gautherioidis Hadač 1956, Cetrario-Vaccinietum vitis-ideae Hadač in Hadač et al. 1969, Vaccinio-Empetretum nigri Hadač in Hadač et al. 1969, Vaccinio myrtilli-Avenastretum versicoloris Krajina 1933, Junco trifidi-Callunetum (Krajina 1933) Hadač in Mucina et Maglocký 1985, Salicetum kitaibelianae Krajina 1933; čiastočne zväz Juncion trifidi Krajina 1933: Empetro hermaphroditi-Juncetum trifidi Šmarda 1950, Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli Šmarda 1950.
Zväz Caricion firmae: Androsaceo lactae-Festucetum versicoloris Sillinger 1933; Festuco versicoloris-Dryadetum octopetalae (Szafer et al. 1923) Hadač in Mucina et Maglocký 1985; Saxifrago caesiae-Caricetum firmae (Szafer et al. 1923) Hadač in Mucina et Maglocký 1985.
Zväz Seslerio-Asterion: Arctostaphyletum fatrense Sillinger 1933, Astero-Seslerietum calcariae Hadač et al. 1969, Bellidiastro michelii-Seslerietum calcariae Sillinger ex Šmarda 1970, Diantho-Festucetum versicoloris Hadač et al. 1969, Festucetum tatrae Szafer et al. 1923, Minuartio langii-Festucetum pallentis (Sillinger 1933) Mucina in Mucina et Maglocký 1985, Seslerio variae-Caricetum approximatae Bernátová et Kliment 1982, Tortello-Festucetum tatrae Hadač et al. 1969.
Zväz Seslerion tatrae: Astragalo australis-Seslerietum tatrae Bernátová et Kliment 1990, Festuco versicoloris-Agrostietum pyrenaicae Sillinger 1933, Saxifrago-Festucetum versicoloris Sillinger 1933, Saxifrago-Salicetum retusae Sillinger 1933, Seslerietum tatrae Šmarda 1956.
Zväz Arabidion caeruleae Rübel 1933: Saxifragetum perdurantis Pawlowski et Stecki 1927; Salicetum reticulatae Szafer et al. 1927.
Zväz Oxycocco-Empetrion hermaphroditi Nordhagen ex Hadač et Váňa 1967: Empetro hermaphroditi-Sphagnetum fusci Du Rietz 1926, Carici lachenalii-Eriophoretum vaginati (Krajina 1933) Šoltés in Valachovič et al. 2001, Scirpetum austriaci Osvald 1923.
Zväz Sphagnion medii Kästner et Flössner 1933: Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi Hueck 1925, Sphagnetum medii Kästner et Flössner 1933, Pino mugo-Sphagnetum Kästner et Flössner 1933.
Zväz Caricion fuscae Koch 1926: Caricetum goodenowii J. Braun 1915.
Zväz Drepanocladion exannulati Krajina 1933: Drepanocladetum exannulati Krajina 1933.
Zväz Sphagno recurvi-Caricion canescentis Passarge 1964: Carici rostratae-Sphagnetum apiculati Osvald 1923, Carici echinatae-Sphagnetum Soó 1954.
Zväz Cratoneurion commutati Koch 1928; Cratoneuretum falcati Gams 1927; Cratoneuro-Saxifragetum aizoidis Hadač 1956.
Zväz Lycopodo-Cratoneurion commutati Hadač 1983: Pellio endiviifoliae-Cratoneuretum commutati Rivola 1982; Cratoneuretum filicino-commutati (Kuhn 1937) Philippi et Oberd. 1977; Eucladietum verticillati Allorge ex Braun 1968.
Zväz Papaverion tatrici Pawlowski 1928 corr. Valachovič 1995: Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici Pawlowski et Stecki 1927 corr. Valachovič 1995, Cerastio latifolii-Papaveretum tatrici Pawlowski et Stecki 1927 corr. Valachovič 1995, Cerastietum tatrae Hadač et al. ex Hadač 1987, Silenetum prostratae Hadač et al. ex Unar et al. 1984
Zväz Arabidion alpinae Béguin 1972: Cystopteridetum montanae Richard 1972, Poo nemoralis-Arabidetum alpinae Hadač et Valachovič 1986.
Zväz Potentillion caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926: Drabo tomentosae-Artemisietum petrosae Br.-Bl. ex Šmarda et al. 1971, Leontopodio alpini-Campanuletum cochleariifoliae Unar in Unar et al. 1985.
Zväz Cystopteridion Richard 1972: Bellidiastro michelii-Campanuletum cochleariifoliae Valachovič et Mucina in Valachovič et al. 1995, Cystopteridetum fragilis Oberdorfer 1938, Ctenidio-Polypodietum Jurko et Peciar 1963, Asplenietum rutae-murariae-trichomanis Kuhn 1937;
Zväz Androsacion vandellii Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926: Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis R. Tx. 1937, Asplenietum septentrionalis Schwickerath 1944, Asplenietum septentrionali-adianti-nigri Oberdorfer 1938.
Zväz Hypno-Polypodion vulgaris Mucina 1993: Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris Firbas 1924.
Tatry