Na západním okraji Slavkovského lesa se nalézá zajímavá přírodní památka, chráněná od roku 2008 na ploše 11,5 ha, vyhlášená k ochraně bývalých pastvin s výskytem řady vzácných druhů rostlin (mapa). Největší zdejší atrakcí je bohatá populace dnes stále vzácnějšího rudohlávka kukačky (Anacamptis morio), jedna z nejpočetnějších u nás, čítající stovky jedinců. Ačkoli i na Chebsku zaznamenal tento krásný vstavač znatelný ústup, může se zdejší kraj pochlubit hned dvěma bohatými lokalitami. Tou druhou je dno tzv. kráteru na Komorní hůrce, jinak proslavené samotným J. W. Goethem.
Těšovské pastviny
Louky na Těšovských pastvinách jsou bohaté, z běžných druhů můžeme zmínit kozí bradu luční (Tragopogon pratensis), jetel luční (Trifolium pratense), vítod obecný (Polygala vulgaris) a vítod ostrokřídlý (P. multicaulis), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) a zvonek okrouhlolistý (C. rotundifolia), třeslici prostřední (Briza media), ostřici zaječí (Carex ovalis) a ostřici kulkonosnou (C. pilulifera), mochnu nátržník (Potentilla erecta), violka psí (Viola canina), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), ptačinec trávovitý (Stellaria graminea) a mnohé další.
Těšovské pastviny
Ze vzácnějších druhů můžeme jmenovat koprník štětinolistý (Meum athamanticum), prhu chlumní (Arnica montana), škardu měkkou čertkusolistou (Crepis mollis subsp. hieracioides), hrachor horský (Lathyrus linifolius), uváděna je též vratička měsíční (Botrychium lunaria).
Těšovské pastviny
Bohatý je též výskyt vstavačovitých, kromě již zmíněné kukačky zde hojně roste vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) nebo prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vzácněji je nalezitelný bradáček vejčitý (Listera ovata) a prstnatec zelenavý (Dactylorhiza viride). Jako velmi vzácná je odtud uváděna dokonce pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea).
Těšovské pastviny
Již mimo hranice chráněného území se nachází značně zajímavý dubobřezový háj s bohatým bylinný patrem, tvořeným i některými překvapivými druhy. Rostou zde např. brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), bika chlupatá (Luzula pilosa), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), svízel hercynský (Galium saxatile), ostřice prstnatá (Carex digitata), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), opět prha chlumní (Arnica montana), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus). Lesík, někdy zvaný hruštičkový, je ovšem znám hlavně bohatou populací vzácné hruštičky prostřední (Pyrola media).
Z výše položených míst přírodní památky se nabízejí nikoli všední výhledy do krajiny.
Těšovské pastviny
Fotografováno dne 28. 5. 2013.