Ostrůvek teplomilné vegetace s vzácnými druhy rostlin, které jsou vázané na izolovaný výskyt vápenatého podloží (tzv. rendziny) se nachází asi 1,5 km severozápadně od Krčmaně (okres Olomouc – mapa). Důvodem vyhlášení 19. 3. 1952 byla travnatá step na mírném svahu, která představuje pozůstatek původní vegetace. V nadmořské výšce okolo 220 metrů je zde chráněno území o rozloze 0,185 ha.
U bílých hlin
Pojmenování unikátního území vzniklo podle barvy ornice v okolí, která má díky vápenatému podloží velmi světlou barvu. Dalším faktorem, který ovlivnil druhové složení zdejší flóry, je dobrá propustnost místních rendzin a tím také jejich značná vysychavost.
Na lokalitě jsou typickými druhy např. časně zjara kvetoucí koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), len žlutý (Linum flavum), rozrazil rakouský (Veronica austriaca), křivatec rolní (Gagea villosa), růže keltská (Rosa gallica), hvězdnice chlumní (Aster amellus) nebo máčka ladní (Eryngium campestre). Významným druhem je také vstavač trojzubý (Neotinea tridentata). Jeho pravidelný monitoring provádí od roku 1997 Sagittaria, Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy. Zdejší lokalita je jednou ze dvou posledních lokalit tohoto kriticky ohroženého druhu v rámci celé ČR.
U bílých hlin
Celé území je pro svou malou rozlohu silně ohroženo nepříznivými vlivy okolí, jako je nitrifikace nebo ruderalizace. Tyto jevy se však daří částečně eliminovat odstraňováním biomasy, vyřezáváním náletových dřevin a celkovou osvětou veřejnosti. I přesto je dnes místní populace vstavače trojzubého na pokraji zániku.
U bílých hlin
Fotografováno dne 30. 7. 2012.