Bečov nad Teplou (okres Karlovy Vary) je dnes znám především dobrodružným nálezem cenného relikviáře sv. Maura, samotné městečko je malebně rozmístěno v zaříznutém údolí říčky Teplé. Jižně od Bečova, proti proudu říčky, dostává její údolí až kaňonovitý ráz s příkrými, skalnatými svahy a je spolu s podobně utvářenými nejspodnějšími úseky bočních přítoků chráněno jako přírodní rezervace Údolí Teplé. Ta byla vyhlášena v roce 1992 na ploše 172 ha. Údolí je malebné, byť porostlé převážně druhotnými smrčinami, dojem kazí jen hojně využívaná silnice spojující Karlova Vary a Mariánské Lázně. Naopak železniční trať působí i po generální opravě poněkud méně rušivě, nepočítáme-li ovšem hrůzostrašný lomoz, když jede vlak.
Údolí Teplé
Vzhledem ke členitosti údolí zde můžeme najít řadu odlišných stanovišť, což nesporně přispívá k druhové pestrosti a rozmanitosti zdejších společenstev. Najdeme zde skalní společenstva, suťové lesy, fragmenty vřesovišť, příkré svahy různě položené z hlediska světových stran, lesní okraje, druhotná stanoviště vytvořená člověkem a pochopitelně údolní nivu. V současné době zde dominuje smrk ztepilý (Picea abies), jejž zde můžeme považovat za původní, ovšem v mnohem menším podílu. Naopak původně převládající buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba) se dnes vyskytují řídce. Výskyt sosny (Pinus sylvestris) na skalních výchozech je též považován za původní. Z keřů je zajímavý především jalovec obecný (Juniperus communis), z běžných druhů např. líska obecná (Corylus avellana) nebo tmavými květy zajímavá růže převislá (Rosa pendulina).
Údolí Teplé
Stanovištní pestrosti odpovídá pestré rostlinstvo, z běžných druhů zde najdeme např. náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora) i náprstník červený (D. purpurea), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), zvonek broskvolistý (C. persicifolia), smolničku obecnou (Lychnis viscaria), pomněnku rolní (Myosotis arvensis), lnici květel (Linaria vulgaris), pavinec horský (Jasione montana), huseník lysý (Arabis glabra), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), tolitu lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria), kopřivu dvoudomou (Urtica dioica), vratič obecný (Tanacetum vulgare), svízel přítulu (Galium aparine), kakost smrdutý (Geranium robertianum), udatnu lesní (Aruncus vulgaris).
Údolí Teplé
Objevíme tu také silenku dvoudomou (Silene dioica), věsenku nachovou (Prenanthes purpurea), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), kopytník evropský (Asarum europaeum), bukovinec osladičový (Phegopteris connectilis), konvalinku vonnou (Convallaria majalis), zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), řeřišnici hořkou (Cardamine amara), devětsil lékařský (Petasites hybridus) a řadu dalších.
Údolí Teplé
Hojné jsou různé skalní kapradiny, jako jsou puchýřník křehký (Cystopteris fragilis), osladič obecný (Polypodium vulgare), sleziník severní (Asplenium septentrionale), je odtud uváděna též kapradinka skalní (Woodsia ilvensis).
Údolí Teplé
Ze vzácnějších druhů můžeme nalézt žebrovici různolistou (Blechnum spicant), jestřábník bledý (Hieracium schmidtii), jestřábník ruměnicovitý (H. onosmoides), bělolist rolní (Filago arvensis), konopici širolistou (Galeopsis ladanum) nebo oměj pestrý (Aconitum variegatum). I uváděné druhy dobře dokládají stanovištní pestrost, jmenujme zběhovec jehlancový (Ajuga pyramidalis), lopuštík skloněný (Hackelia deflexa), lilii zlatohlavou (Lilium martagon), vřesovec pleťový (Erica carnea), zvonek hadincový (Campanula cervicaria), přesličku luční (Equisetum pratense), prhu arniku (Arnica montana), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).
Údolí Teplé
Fotografováno dne 11. 6. 2016.