Chráněné území se nachází ve větším lesním komplexu, asi 4 km severovýchodně od Poličky (okres Svitavy – mapa) a asi 2 km jihovýchodně od osady Vysoký Les. Vyhlášeno bylo v roce 1956 na rozloze 2 ha a v roce 1988 bylo přehlášeno na přírodní památku. Předmětem ochrany je smíšený jedlobukový les s podrostem typickým pro květnatou bučinu. Většinu území porůstá téměř čistá bučina. Druhově nejzajímavější je severní část, kde rostou i vzrostlé jedle. Na dvou z nich roste jmelí bílé jedlové (Viscum album subsp. abietis). V ochranném pásmu jsou vzrostlé jedle poměrně hojné.
V bukách
Bylinné patro se nevyznačuje velkou pokryvností a hojný je zde především svízel vonný (Galium odoratum) spolu s bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis). Dále zde rostou čarovník pařížský (Circaea lutetiana), netýkavka velkokvětá (Impatiens noli-tangere), bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kostřava obrovská (Festuca gigantea). Z druhů bylinného patra je nejzajímavější rozrazil horský (Veronica montana), který vzácně roste i v okolních lesních porostech. Je zde však poměrně bohaté zmlazení buku a smrku. Pro podporu zmlazení jedle bylo chráněné území v minulosti oplocené, přestože v okolních lesních porostech je její zmlazení dobré, tak zde se toto opatření téměř minulo účinkem. V současnosti je plot rozebraný a les je ponechám samovolnému vývoji.
V bukách
Důležité je, že v porostu jsou ponechávány padlé kmeny. Ty by časem mohly být zajímavé především pro houby. V současnosti se zde na trouchnivějícím kmenu buku vyskytuje korálovec bukový (Hericium clathroides) a poblíž u paty staré jedle roste kotrč Němcův (Sparassis nemecii).
V bukách
Přibližně 200 m východně od hranic přírodní památky se nacházejí pěkné bučiny s druhově bohatým bylinným patrem a vzrostlými jedlemi, které v době vyhlašování chráněného území byly rozsáhlejší. Dnes jsou mezi nimi širší pruhy s mladší výsadbou smrku. Proč nebyly jako chráněné území vyhlášeny tyto rozsáhlejší porosty, dnes můžeme jen odhadovat.
V bukách
Fotografováno dne 12. 11. 2009.