Přírodní památka Za Hrnčířkou se nachází mezi vesnicemi Vícov a Ohrozim na Prostějovsku (mapa). Obklopena polnostmi představuje spolu s ostatními podobnými místy v okolí cenný zbytek zachovalé krajiny a útočiště pro původní druhy rostlin a hmyzu.
Za Hrnčířkou
Ačkoli nejokrasnějším zdejším druhem je nesporně koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), přírodní památka je významná především nálezem nového druhy květeny ČR ostřice přitupé (Carex obtusata), který se odehrál překvapivě až v roce 2004. Tento vzácný druh má u nás nejbohatší známé naleziště na nedaleké Malé Horce, která, ač i jinak zajímavá, zatím chráněna není. Je však připraveno přehlášení stávajícího ZCHÚ na národní přírodní památku Za Hrnčířkou, která bude zahrnovat i Malou Horku. Obě místa jsou plošně nevelká, území Za Hrnčířkou je chráněno již od roku 1953. Přežití reliktních druhů bylo umožněno extenzivním využíváním v dřívějších dobách.
Za Hrnčířkou
Dnes se zde nacházejí travní porosty střídané křovinami a soliterními dřevinami. Roste zde řada běžných druhů jako jsou pomněnka drobnokvětá (Myosotis stricta), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), sveřep vzpřímený (Bromus erectus), rozrazil rolní (Veronica arvensis), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), ostřice jarní (Carex caryophyllea), ostřice časná (C. praecox), plevel okoličnatý (Butomus umbellatus), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), violka trojbarevná (Viola tricolor), mochna stříbrnná (Potentilla argentea), rožec rolní (Cerastium arvense), máčka ladní (Eryngium campestre). Na místech s mělkou půdou rostou osívka jarní (Erophila verna), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), písečnice douškolistá (Arenaria serpyllifolia), pumpava obecná (Erodium cicutarium), hadinec obecný (Echium vulgare), chrpa latnatá (Centaurea stoebe). Na vlhčích místech zase ocún jesenní (Colchicum autumnale).
Za Hrnčířkou
Vyskytuje se zde řada vzácnějších, především teplomilných druhů: skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), smldník jelení (Peucedanum cervaria), ostřice nízká (Carex humilis), trávnička obecná (Armeria vulgaris), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), rozrazil jarní (Veronica verna), vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides), silenka ušnice (Silene otites), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), růže galská (Rosa gallica), mochna bílá (Potentilla alba), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), rudohlávek kukačka (Anacamptis morio). Z dalších zde uváděných druhů můžeme zmínit například len žlutý (Linum flavum), modřenec chocholatý (Muscari comosum), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) nebo silenku noční (Silene noctiflora).
Za Hrnčířkou
Fotografováno dne 27. 4. 2014.