Přírodní rezervace Andělské schody byla vyhlášena za chráněné území v roce 2002 na ploše více jak 13 hektarů. Nachází se v katastru obce Voznice (okres Příbram), v nadmořské výšce 383–402 m, při kraji dálnice z Prahy do Příbrami.
Andělské schody - přírodní rezervace
Chráněné území tvoří dvě lesní louky, na nichž se vyvinula pestrá mozaika společenstev od silně podmáčených stanovišť s volnou hladinou podzemní vody až po extrémně suchá luční společenstva. Celé území je protkáno povrchovým odvodňovacími strouhami. Nejvíce převažují střídavě vlhká stanoviště se silně kolísající podzemní vodou (tzn. zpravidla na jaře jsou silně podmáčená, zatímco během léta vysychají). Na ně jsou vázané bezkolencové louky svazu Molinion, časté jsou přechody až ke smilkovým loukám a pastvinám svazu Violion caninae.
Trollius
Zejména v těchto typech společenstev se vyskytují některé vzácné druhy: relativně častý je hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) upolín nejvyšší (Trollius altissimus), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii) nebo hadí mord nízký (Scorzonera humilis), spíše roztroušeně se objevuje kosatec sibiřský (Iris sibirica).
Iris
V nejvlhčích místech roste prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Nejvíce druhů vázaných na podmáčená stanoviště nebo s trvale zvýšenou vlhkostí ve svrchní části půdního profilu je zastoupeno kolem odvodňovacích struh, kde se také nejvíce zdržuje voda – jde např. o blatouch bahenní (Caltha palustris), pomněnku bahenní (Myosotis palustris), přesličku bahenní (Equisetum palustre) nebo žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica).
Dactylorhiza
Zajímavá jsou společenstva v nejsušších místech s výskytem tužebníku obecného (Filipendula vulgaris), lomikamenu zrnatého (Saxifraga granulata), mochny bílé (Potentilla alba), smolničky obecné (Lychnis viscaria), devaterníku velkokvětého tmavého (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), nejcennější je zde ale výskyt silně ohroženého druhu rudohlávka kukačky (Anacamptis morio).
ScorzoneraOrchis
Fotografováno dne 27. 5. 2006.