Syn.: Arabis reverchonii Freyn, Arabis saxatilis All., Turritis nova (Vill.) Chaix
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Arabis nova
Rozšírenie: Druh s diskontinuitným areálom. Vyskytuje sa v horách celej južnej Európy od Iberského polostrova, cez Pyreneje, Alpy, Apeniny na východ po pohoria Balkánskeho polostrova. Z väčších mediteránnych ostrovov chýba na Baleároch, Korzike a Cypre. Jediná známa lokalita v celých Karpatoch je vo Veľkej Fatre pod vrchom Kráľová koruna v Dedošovej doline. Ďalej je tento taxón uvádzaný z Maroka, Alžírska, Egypta, z pohorí juhozápadnej Ázie, odkiaľ sa tiahne cez Afganistan a Pakistan až po úpätia Himalájí v západnej Indii a cez Kazachstan a Kirgizsko až do západnej Číny. Podľa starších zdrojov je však tento druh hodnotený iba ako európsky endemický oreofyt. To je spôsobené zlučovaním A. nova pod A. auriculata v Ázii. Rastliny zodpovedajúce opisu A. nova by však podľa Flór Pakistanu a Číny mali zasahovať až do Indie, resp. Číny.
Ekológia: Vyskytuje sa na suchých, skalnatých stanovištiach. Na lokalite vo Veľkej Fatre sa viaže na špecifické biotopy pod skalnými prevismi (zväz Erysimo wittmanii–Hackelion deflexae), kde je dolomitický štrkovitý substrát obohatený o nitráty z trusu zvierat, ktoré tu hľadajú úkryt. Na Slovensku kvitne v máji až júni, v južnejších častiach areálu skôr.
Arabis nova
Opis: Jednoročná alebo ozimná bylina najmä v dolnej časti s krátkymi, 2- až 5-ramennými a jednoduchými, až 1 mm dlhými chlpmi. Byľ priama, zväčša jednoduchá, vysoká 10–22(–35) cm, koreň tenký, rozkonárený. Prízemné listy sú krátko stopkaté, čepeľ obrátene vajcovitá až elipsovitá. Byľové listy sú v počte 5–20, elipsovité až podlhovasto vajcovité, objímavé, na okraji drobno zúbkaté. Súkvetím je málokvetý (8–25-kvetý) strapec. Kališné lístky sú kopijovité, 2,5–3 mm dlhé. Korunné lupienky sú podlhovasto klinovité, (3–)4–6 mm dlhé. Súplodie je riedke, stopky plodov 5–12 mm dlhé, zreteľne užšie ako šešule. Šešule sú dlhé 45–65 mm, široké 1–1,5 mm.
Zámeny: Druh je veľmi podobný s Arabis auriculata, tá sa líši týmito znakmi: korunné lupienky 2–3(–3,5) mm dlhé, stopky plodov kratšie ako 5 mm, približne rovnako široké ako šešule, šešule do 30 mm dlhé, menej ako 1 mm široké.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku je druh vzhľadom na obmedzený a málopočetný výskyt zaradený v kategórii kriticky ohrozených (CR) a patrí aj medzi druhy chránené zákonom.
Poznámka: Bralná časť Veľkej Fatry má najväčšiu koncentráciu skalných previsov v celých Západných Karpatoch. Na týchto refugiálnych stanovištiach tu rastú okrem Arabis nova aj ďalšie vzácne druhy, často vyskytujúce sa na Slovensku iba v tomto území, z nich najvýznamnejšie sú snáď Chenopodium foliosum, Papaver dubium subsp. dubium, Papaver tatricum subsp. fatraemagnae a Sisymbrium austriacum subsp. austriacum.
Arabis nova
Arabis novaArabis nova
Arabis nova
Foto: 16. 6. 2016 (Slovensko, Veľká Fatra, Kráľova koruna).