Identifikovat přírodní památku Baba v severní části Prahy není tak složité. Důvodem je nápadně vyhlížející zřícenina, která je při cestě severním údolím Vltavy prakticky nepřehlédnutelná. Přestože by se očekával její letitý původ, byla dostavěná až v novější době na starších základech. Tato nápadná ostrožna s dobrým rozhledem a z větší části chráněná před nezvanými návštěvníky byla už v pozdní době kamenné sídlem kultury nálevkových pohárů. Osídlení tohoto území bylo potvrzeno také v době bronzové hroby únětické kultury.
Praha, Baba
Jako chráněné území byla Baba vyhlášena v roce 1982 na ploše více jak 7 hektarů (tehdy ještě jako chráněný přírodní výtvor). Důvodem vyhlášení byly skály na levém břehu kaňonovitého údolí Vltavy s výchozy proterozoických břidlic a významnými společenstvy skal a teplomilné skalní stepi s výskytem chráněných a ohrožených druhů. Mimo druhů rostlin jde do značné míry i o bohatý výskyt vzácné teplomilné fauny, především bezobratlých.
Praha, Baba
Hlavním biotopem na skalách a horních hranách svahů je skalní vegetace s kostřavou sivou reprezentovaná společenstvem tařice skalní (Aurinia saxatilis) a kostřavy sivé (Festuca pallens), na skalních teráskách společenstvem primitivních půd s dominancí ploníku chluponosného (Polytrichum piliferum) a chmerku vytrvalého (Scleranthus perennis). Na mírnějších výhřevných svazích s hlubší půdou, často ve vrcholových částech obohacených spraší, je možné nalézt společenstvo úzkolistých suchých trávníků s trýzelem škardolistým (Erysimum crepidifolium) a kostřavou walliskou (Festuca valesiaca). Ve žlebech, rýhách i na plošinách skal se vyskytují porosty nízkých teplomilných křovin.
Praha, Baba

Praha, Baba

Není bez zajímavosti, že existencí tzv. „naturových biotopů“ (především společenstvy skal a suchých trávníků) byla lokalita zařazena mezi navržená území Natura 2000 jako evropsky významná lokalita.
Bohatství otevřených skalních společenstev a pestrost xerotermní květeny dokládá výskyt řady význačných ohrožených druhů, např. křivatce českého (Gagea bohemica), jestřábníku bledého (Hieracium schmidtii), trýzelu škardolistého (Erysimum crepidifolium), modřence tenkokvětého (Muscari tenuiflorum), koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) nebo hvězdnice zlatovlásku (Galatella linosyris). Baba je také místem výskytu omanu německého (Inula germanica) – druhu, na jehož rozšíření měl vliv říční fenomén (poslední naleziště v západní části celkového areálu se nacházejí právě v Čechách). Řada lokalit v severní části Prahy je známa už jen historicky a v samotných středních Čechách roste na několika málo lokalitách.
Po ukončení pravidelné pastvy a absenci vypalování (podporované v minulosti železniční tratí – provozem parní trakce) je cenná skalní a lesostepní vegetace ohrožována postupným zarůstáním křovinami a pionýrskými dřevinami. Na místech s hlubší půdou je nápadné šíření ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius). Některé části skal při úpatí svahu byly poškozeny údržbou železničního koridoru. V rámci péče o území probíhá řízená pastva ovcí a koz a některé části jsou občasně vypáleny, na vybraných plochách jsou redukovány nálety křovin.
Praha, Baba

Seznam vybraných druhů nalezených v přírodní památce Baba:
Allium senescens subsp. montanum
Anthericum liliago
Arabidopsis thaliana
Arrhenatherum elatius
Artemisia campestris
Asperula cynanchica
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes
Aurinia saxatilis
Centaurea stoebe
Cotoneaster integerrimus
Dianthus carthusianorum
Echium vulgare
Eryngium campestre
Erysimum crepidifolium
Euphorbia cyparissias
Festuca pallens
Festuca rupicola
Festuca valesiaca
Gagea bohemica
Galatella linosyris
Galium glaucum
Hieracium pilosella
Hieracium schmidtii
Hylotelephium maximum
Hypericum perforatum
Jovibarba globifera
Lactuca perennis
Medicago falcata
Muscari tenuiflorum
Potentilla arenaria
Potentilla argentea
Robinia pseudacacia
Rumex acetosella
Salvia pratensis
Scleranthus perennis
Sedum sexangulare
Seseli osseum
Silene otites
Stachys recta
Thymus pannonicus
Trifolium arvense
Verbascum lychnitis
Vincetoxicum hirundinaria

Praha, Baba
Fotografováno ve dnech 23. 3. 2003, 8. 6. 2006 a 15. 6. 2008.

Magistrát hl. m. Prahy

Projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy je realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy.