Tato neotropická oblast zaujímá území jižně od Amazonské nížiny a východně od svahů And, na jih zasahuje do Argentiny a lemuje pobřeží Atlantiku značné části Brazílie. Její součástí jsou také nevelká a izolovaná souostroví Fernando da Noronha a Martin Vaz. Rozsáhlé plochy budují velmi staré horniny, zatímco mladších vulkanitů je zde spíše méně. Zejména v povodí řeky Paraná jsou plošné pokryvy kvarterních sedimentů. Klima je subtropické až tropické, se střídáním suchých a vlhkých period, ale návětrné brazilské pobřežní hory mají stabilní vysoké srážkové dotace.
Brazilská oblast

Tachtadžjan

V tomto území se nachází několik význačných vegetačních typů. Rozsáhlé plochy porůstají poloopadavé suché lesy a křoviny se zastoupením četných sukulentů, ale i savany; odlišným vegetačním typem jsou deštné nebo mlžné lesy v humidním klimatu nad atlantickým pobřežím. Pozoruhodné jsou i malé ostrůvky nelesní vegetace v nejvyšších polohách s vegetací podobnou andským páramos. Flóra oblasti je velmi bohatá, lze zde odhadovat kolem 40 000 druhů. Ačkoli zde nenajdeme žádnou endemickou čeleď, endemických rodů je zde alespoň 400, rovněž druhový endemismus je v některých územích velmi vysoký. Ve flóře jsou zastoupeny i velmi staré relikty (např. Araucaria angustifolia), převažuje velmi svébytná květena jednoho z jader Neotropis.

Podpis

Brazilská oblast
Brazilská oblast se dělí na tyto floristické provincie:

Na webu BOTANY.cz je květena Brazilské oblasti zastoupena těmito taxony (včetně neofytů):