Zobrazit místo Bornejská provincie na větší mapě

Bornejská provincie, která kromě stejnojmenného velkého ostrova zahrnuje také okolní malé ostrůvky a filipínský ostrov Palawan, tvoří jedno z jader Malesijské oblasti Paleotropis. Je budována především křídovými a třetihorními horninami, většinou sedimenty (pískovce, slepence, vápence), lokálně vystupují vulkanity. Zvláštností jsou výchozy metamorfovaných ultrabazických hornin s vysokým obsahem těžkých kovů.
Borneo
Izolovaná hora Mt. Kinabalu (4095 m n. m.) je nejvyšší horou celé oblasti a má zcela specifický vliv na flóru a vegetaci; v dobách ledových zde byly dokonce ledovce. Klima je tropické, vlhké; v nižších polohách jsou rozdíly teplot na denní úrovni větší než kolísání během roku; to však neplatí o polohách vysokohorských. Mnoho srážek přináší severovýchodní monzun, ale i v průběhu ostatní sezóny výraznější suchá perioda chybí.
Filipínská oblast
Plošně nejrozsáhlejší podíl vegetace tvoří deštné lesy, charakterizované velmi bohatou druhovou skladbou a dominantami z čeledi dvojkřídláčovitých (Dipterocarpaceae), jichž se zde vyskytuje více jak 260 druhů. V nižší úrovni se setkáváme např. s druhy z čeledí pryšcovitých (Euphorbiaceae) a mořenovitých (Rubiaceae), s mnoha liánami, epifyty a kapradinami. Specifickým typem jsou lesy na velmi chudých substrátech s nahosemennými a s řadou vřesovcovitých (Ericaceae), zejména v podobě epifytických keřů. Ve vyšších polohách jsou svérázné mlžné lesy s nahosemennými, např. i s duby (Quercus). Nad horní hranicí lesa v horách jsou nízké křoviny s Daphniphyllum glaucescens (Daphniphyllaceae), Symplocos buxifolia (Symplocaceae) a Polyosma hookeri (Escalloniaceae). Mangrove na pobřeží jsou druhově bohaté, kromě toho jsou zde charakteristické vnitrozemské mokřadní lesy na hlubokých vrstvách humolitu.
Borneo
Květena provincie je mimořádně bohatá – vyskytuje se kolem 16 tisíc druhů, z toho asi 1000 druhů kapraďorostů. Jsou zde zastoupeny i vývojově starobylé typy, např. Illicium kinabaluense. Endemismus je velmi silný: uvádí se odtud asi 60 endemických rodů, na druhové úrovni činí zhruba 34 %. Lze sem klást vývojová centra některých skupin, např. láčkovek (Nepenthes), raflesií (Rafflesia) a dalších. Kromě paleotropických druhů zde nacházíme zřetelný dosah gondwanské flóry, zejména mezi jehličnany, vyskytují se zde např. druhy rodů Agathis, Podocarpus a Dacrydium. Naproti tomu v květeně nejvyšších poloh ostrova je řada typických holarktických prvků, např. pěnišníky (Rhododendron), pryskyřník Ranunculus lowii, mochny (Potentilla). Souvislost s Holarctis je zřejmá dokonce i na druhové úrovni – v nejvyšších polohách Mt. Kinabalu se vyskytuje metlička křivolaká (Avenella flexuosa).
Borneo
Původní květenu této provincie na BOTANY.cz zastupují například druhy:

Borneo
Sousedící floristické provincie:

Borneo
Fotografovali Bedřich Svoboda a Michal Peška.