Jen málokteré maloplošné chráněné území u nás se může pochlubit takovou proslulostí mezi širokou veřejností jako právě Boubínský prales. Jde o jev zcela pochopitelný, vždyť majestátní působivost pralesních velikánů ocení i ti lidé, jenž se jinak o přírodu zvláště nezajímají. K proslulosti jistě též nemalou měrou přispívá doba ochrany, jde o jednu z prvních rezervací u nás, chráněnou již od roku 1858, dnes v podstatně zvětšené výměře jako národní přírodní rezervace Boubínský prales.
Boubínský prales
Zajímavá je však celá oblast kolem Boubína (1362 m n. m.). Nachází se samozřejmě na Šumavě a je součástí chráněné krajinné oblasti, nikoli však národního parku. Jádrová část rezervace, vlastní prales, je dnes oplocena, aby se omezil přístup nezvaných hostů. Vysoká roční návštěvnost, uvádí se kolem sta tisíce lidí, navíc soustředěná do několika měsíců, by těžko mohla zachovat prales do budoucna. Jádrová část o rozloze 47 ha představuje asi 7 % současné výměry rezervace a je obklopena lesy více či méně narušenými lesnickými zásahy ovlivněnými různými kalamitami, ale výskyt řady zajímavých druhů dokládá jejich cennost a oprávněnost ochrany. K nejcennějším nálezům posledních let patří bezesporu znovunalezení sklenobýlu bezlistého (Epipogium aphyllum), jež zde má jednu z nejspolehlivějších lokalit u nás, a nález vratičky mnohoklanné (Botrychium multifidum), považované dokonce svého času za nezvěstnou. Byla zde nalezena též řada cenných druhů mechorostů, hub, zvláště dřevokazných, bezobratlých i obratlovců.
Boubínský prales
Vzhledem k nemalému výškovému rozpětí zde můžeme vysledovat tři pásma lesní vegetace – od květnatých bučin přes acidofilní horské bučiny až po klimaxové smrčiny. Hlavními dřevinami jsou smrk (Picea abies), buk (Fagus sylvatica), jedle (Abies alba), javor klen (Acer pseudoplatanus) a jilm horský (Ulmus glabra).
Boubínský prales
Z běžných bylin můžeme nalézt třtinu chloupkatou (Calamagrostis villosa), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), věsenku nachovou (Prenanthes purpurea), biku lesní (Luzula sylvatica), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), ostřici lesní (Carex sylvatica), pitulník horský (Galeobdolon montanum), bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis), kolem malých toků na vlhčích místech devětsil bílý (Petasites albus), škardu bahenní (Crepis paludosa), čistec lesní (Stachys sylvatica), netýkavku nedůtklivou (Impatiens noli-tangere).
Boubínský prales
Z četných vzácnějších druhů rostoucích na Boubíně a v okolí můžeme jmenovat plavuň pučivou (Lycopodium annotinum), dřípatku horskou (Soldanella montana), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), lilii zlatohlavou (Lilium martagon), žebrovici různolistou (Blechnum spicant), jestřábník myší ouško (Hieracium lactucella) aj.
Boubínský prales
Fotografováno dne 19. 7. 2015.