Městečko Boží Dar (okres Karlovy Vary) je s nadmořskou výškou 1020 m n. m. nejvýše položeným sídelním útvarem se statutem města v České republice. Leží v sedle mezi Klínovcem a Božídarským špičákem nedaleko hranic se Saskem a je znám jako středisko pro zimní i letní radovánky a jako sídlo Ježíškovy pošty se zvláštním poštovním razítkem. Pro přírodovědce je pochopitelně ze zdejších pamětihodností nejzajímavější rozsáhlá národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště, vyhlášená již v roce 1965 a zaujímající plochu bezmála tisíc hektarů.
Božídarské rašeliniště
Rezervace je tvořena Božídarským špičákem (1115 m n. m.) a jeho okolím s vrchovištními rašeliništi, prameništi, podmáčenými smrčinami, loukami i vřesovišti. V podloží převažují svory, samotný Božídarský špičák je ovšem čedičový suk ve tvaru kupy se suťovými poli a odkryvem sloupcovité odlučnosti čediče v opuštěném lomu. Jinak je území dosti ploché a částí přiléhající k Božímu Daru prochází povalová naučná stezka přímo nad porosty rašeliníků, nad odvodňovacími kanály, kolem porostů kleče, vřesovišť a horských luk.
Božídarské rašeliniště
Asi nejznámější zdejší rostlinou je vzácná bříza trpasličí (Betula nana), kterou lze pohodlně pozorovat rovnou z povalového chodníku a která je zde dosud dosti častá. Z dalších keříků zde rostou brusnice (Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, V. myrtillus), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), šicha černá (Empetrum nigrum), vřes obecný (Calluna vulgaris), z bylin pak suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) i úzkolistý (E. angustifolium), sítina niťovitá (Juncus filiformis), ostřice zobánkatá (Carex rostrata) i ostřice obecná (C. nigra).
Božídarské rašeliniště
Vyskytuje se tu také rdesno hadí kořen (Bistorta major), všedobr horský (Imperatoria ostruthium), violka trojbarevná různobarevná (Viola tricolor subsp. polychroma), violka bahenní (V. palustris), podbělice alpská (Homogyne alpina), řeřišničník Hallerův (Cardaminopsis halleri), mochna bahenní (Potentilla palustris), koprník štětinolistý (Meum athamanticum), prha chlumní (Arnica montana), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), starček potoční (Tephroseris crispa) aj. U vstupu na naučnou stezku zaujme zplanělá jirnice modrá (Polemonium caeruleum).
Božídarské rašeliniště
Zvláště cenná jsou některá prameniště, kde rostou i velmi vzácné druhy. Najdeme zde např. kropenáč vytrvalý (Swertia perennis), tučnici obecnou (Pinguicula vulgaris), všivec bahenní (Pedicularis palustris), zdrojovku hladkosemennou (Montia fontana), ostřici šlahounovitou (Carex chordorrhiza) nebo rozchodník huňatý (Sedum villosum).
Dále jsou odtud uváděny např. ostřice bažinná (Carex limosa), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) či dokonce prstnatec májový rašelinný (Dactylorhiza majalis subsp. turfosa); jiné druhy, např. blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris), jsou na této lokalitě považovány za vyhynulé. Vyskytuje se zde také několik vzácných živočichů, ať bezobratlých nebo obratlovců.
Božídarské rašeliniště
Fotografoval Jiří Cibulka, dne 22. 6. 2014.