V některých chráněných územích představuje tis červený (Taxus baccata) hlavní motiv ochrany – je to např. v národní přírodní památce Březinské tisy, která byla vyhlášena už v roce 1969 na téměř 36 hektarech, v nadmořské výšce 158 až 372 metrů. Nachází se při jihovýchodním okraji Děčína, nad obcí Březiny (okres Děčín).
Březinské tisy
Velmi příkrému svahu dominuje tzv. Bechlejovická stěna tvořená příkrovem čedičové horniny, která je následkem proplynění vyplněna dutinami. Při jejím úpatí se nachází mohutná balvanitá suť, kterou z větší části porůstají mechy.
Tisy
Chráněné území je světově proslulé i jako naleziště třetihorní flóry a fauny, fosilní materiál byl nalezen v nápadně vrstevnatých diatomitových břidlicích v mocných balvanitých sutích při úpatí svahu a v zářezu drobné vodoteče. Mimo reliktů třetihorních šípkových růží zde byly uskutečněny nálezy otisků žab z mladotřetihorního jezera, včetně měkkých částí jejich těla. Mimo to zde byli nalezeni zástupci desetinožců, např. ráčků rodu Bechleja, kteří volně plavali v třetihorním jezeře.
Tisy
Tisy se vyskytují jak ve stabilní stěně, tak roztroušeně v lesním porostu. Mimo vyloženě suťového lesa jsou zastoupeny v porostech s převahou buku, ale i dalších dřevin (habru, dubu, smrku), a to více ve východní části území. Zastoupeny jsou jak semenáče, tak i mohutné exempláře.
Tisy
Důvodem ochrany tisů v chráněných územích je jejich postupné snižování zastoupení v přirozených, zpravidla suťových lesích vlivem přeměny lesů na intenzivně obhospodařované lesní monokultury. Dříve byly tisy i hospodářsky využívány.
Tis
Fotografováno dne 13. 1. 2007.