Přírodní památka vyhlášená v roce 1990 se nachází 1,5 km jižně od Trhové Kamenice (okres Chrudim – mapa). Na ploše 5,56 ha jsou chráněny podmáčené a rašelinné louky s řadou pramenišť v nivě potoka a na mírně ukloněném východně exponovaném svahu. Součástí chráněného území jsou i lesní porosty, většinou však s převahou borovice lesní a smrku ztepilého. Výjimkou je stejnověká olšina na severním okraji přírodní památky.
Buchtovka
Luční vegetace je pravidelně sečená, s výjimkou nejvýchodnější části ležící při silnici z Trhové Kamenice do Ždírce nad Doubravou, která je zarostlá rákosem (Phragmites australis). V nivě potoka převažují společenstva podmáčených luk z asociace Polygono-Cirsietum palustris, Scirpetum sylvatici a Caricetum fuscae. Místy se objevuje vegetace přechodových rašelinišť. Ta je nejlépe vyvinuta v okolí pramenišť, kde se vyskytuje vegetace z asociace Sphagno warnstorfiani-Caricetum davallianae, Chrysohypnum-Trichophoretum alpini a také Carici rostratae-Sphagnetum apiculati. Právě na tato společenstva je vázán výskyt nejvzácnějších druhů rostlin rostoucích v přírodní památce. Z ostřic jsou to především ostřice Davallova (Carex davalliana), ostřice Hostova (C. hostiana), ostřice blešní (C. pulicaris) a také ostřice Hartmanova (C. hartmanii).
Buchtovka
Na pramenšitích roste vzácně rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum), spolu s hojnějším prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis) a kozlíkem dvoudomým (Valeriana dioica). Poměrně hojně se v přírodní památce vyskytuje vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), kuklík potoční (Geum rivale), starček potoční (Tephroseris crispa).
Buchtovka
Dále nechybí tolije bahenní (Parnassia palustris) a mochna bahenní (Potentilla palustris). Vzácně zde roste kruštík bahenní (Epipactis palustris) a upolín nejvyšší (Trollius altissimus). Buchtovka je také jedinou lokalitou prstnatce Fuchsova (Dactylorhiza fuchsii) na území CHKO Železné hory, který zde roste v nadmořské výšce 540 m. Ale v sousedním CHKO Ždárské vrchy, která začíná za východní hranicí přírodní památky Buchtovka, je tento druh častější.
Buchtovka
Na sušších svazích se vyskytuje vegetace zařaditelná do svazu Nardion, kde roste hadí mord nízký (Scorzonera humilis) nebo všivec lesní (Pedicularis sylvatica). Vzácně na území přírodní památky roste i ostružiník skalní (Rubus saxatilis).
Buchtovka
Zajímavý je i výskyt některým vzácnějších druhů mechorostů vázaných na prameniště s vyšším obsahem bází. Je to především rašeliník Warnstorfův (Sphagnum warnstorfii), rašeliník jednostranný (Sphagnum subsecundum), vlasolistec vlhkolistý (Tomentypnum nitens).
Na území přírodní památky byly vybudovány tůně, které zatím nejsou botanicky zajímavé. Louky jsou pravidelně sečené a nachází se zde monitorovací plocha občanského sdružení Centaurea. Lokalita je dobře přístupná cestou odbočující ze silnice Trhová Kamenice – Ždírec nad Doubravou, která tvoří i východní hranici chráněného území, i hranici mezi CHKO Železné hory a Žďárské vrchy.
Buchtovka
Fotografováno dne 29. 5. 2013.