Syn.: Camphorosma ovata Waldst. et Kit.
České mená: kafratka (Presl 1846), kafratka vejčitá (Sloboda 1852), kafranka roční (Dostál 1950, Dostál 1989)
Slovenské mená: kamforník vajcovitý (Reuss 1853), gáfrovka ročná (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité / láskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité / mrlíkovité
Camphorosma annua
Rozšírenie: Európsky druh, endemit ponticko – panónskeho regiónu. Je rozšírený od Rakúska na západe, v krajinách bývalej Juhoslávie (Chorvátsko, Srbsko a Macedónia), Maďarsku, na východ po Ukrajinu, ďalej v Rumunsku a Bulharsku. V ČR nerastie. Na Slovensku, kadiaľ prechádza severná hranica rozšírenia sa vyskytuje iba na Podunajskej nížine, prevažne v jej východnej polovici.
Ekológia: Rastie na slaných stepiach a slaniskách, na veľmi zasolených pôdach s riedkym vegetačným krytom, v najteplejších nížinách. Vyžaduje na jar mokré, neskôr silne vysychavé pôdy. Na lokalitách obsadzuje najzasolenejšie miesta zvané „slané oká“, na ktorých je často jediným druhom a vytvára tu monocenózy aj s viac ako 80 % pokryvnosťou tvoriace spoločenstvo Camphorosmetum annuae. Rozvoj spoločenstva nastáva až v závere vegetačného obdobia, koncom leta a začiatkom jesene.
Camphorosma annua
Opis: Jednoročná (terofyt), páperistá alebo lysá rastlina vysoká 5–50 cm. Byle sú vystúpavé až priame, listy čiarkovité, mäsité, tupé, dlhé 5–15 mm. Jednopohlavné, drobné kvety vyrastajú v pazuchách čiarkovitých listeňov v riedkom, vrcholovom paklase. Okvetné lístky štvorpočetné, plod je drobná nažka. Celá rastlina je sivozelená až hrdzavo červená. Kvitne od (júla) augusta do októbra.
Ohrozenie a ochrana: Mimoriadne ohrozený druh, ktorého súčasný výskyt na Slovensku je už iba zlomkom pôvodného rozšírenia. Prežíva na posledných lokalitách v zdecimovaných populáciách na sekundárnych stanovištiach, ako sú koľaje poľných ciest a podobne. Lokality zanikli veľkoplošnou rekultiváciou slanísk, rozorovávaním, stavebnou činnosťou a podobne. Na Slovensku je gáfrovka ročná chráneným druhom, ktorý je v Červenom zozname zaradený v kategórii kriticky ohrozených (CR).
Poznámka: Gáfrovka ročná môže byť na Slovensku symbolom veľmi ohrozenej, zanikajúcej slanomilnej flóry.
Camphorosma annuaCamphorosma annua
Camphorosma annua
Foto: 23. 9. 2004, 13. 5. 2005, 27. 8. 2005, 18. 9. 2006 a 11. 7. 2007 (Slovensko, Podunajská nížina a Maďarsko, Hortobágy n. p.).