Syn.: Carex teretiuscula Gooden., Vignea teretiuscula (Gooden.) Rchb., Physiglochis teretiuscula (Gooden.) Raf., Vignea diandra (Schrank) Soják
České mená: ostříž obličká (Presl 1819), ostřiž obličká (Opiz 1852), ostřice přioblá (Čelakovský 1879, Dostál 1950), tuřice přioblá (Dostál 1989), ostřice přioblá, ostřice dvoumužná (Kubát 2002)
Slovenské mená: ostrica oblastá (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex diandra
Rozšírenie: Druh s rozsiahlym cirkumpolárnym areálom. V Európe oblasť súvislého areálu zahŕňa Britské ostrovy, južnú až strednú Škandináviu, pobaltské štáty, strednú Európu na juh po Francúzsko a alpskú oblasť. Izolované lokality sú na Islande v južných Karpatoch a na Kaukaze. Na východ súvislý výskyt pokračuje cez európsku časť Ruska po Ural, ďalej ostrovčekovito až na Ďaleký východ, na Kamčatku a Japonska. Vyskytuje sa aj v Severnej Amerike.
V Českej republike je uvádzaný roztrúsený výskyt na celom území, samozrejme viac lokalít je v územiach s výskytom rašelinísk, napr. južné Čechy. Na Slovensku veľmi riedko roztrúsene predovšetkým vo vnútrokarpatských kotlinách – Liptovskej a Spišských kotlinách, napr. viac lokalít je v podhorí Tatier. Vo veľkých častiach územia Slovenska chýba.
Ekológia: Rastie na mezotrofných až eutrofných slatinných rašeliniskách, na mokrých, neutrálnych až kyslých, bahnitých a rašelinových pôdach. Ostrica oblastá má ťažisko výskytu v podhorských polohách, vzácne sa vyskytuje v nížinách, do horských polôh nezasahuje. Kvitne od mája do júna.
Carex diandra
Opis: Trváca, riedko trsnatá, sivozelená rastlina vysoká 20–60 cm. Byľ štíhla, oblastá, hore drsná. Listy kratšie ako byľ, široké 1–2 mm, žliabkaté, pošvy sivo čiernohnedé, nelesklé a nerozpadavé. Paklas dlhý 2–3 cm, neprerušovaný, podlhovastý až valcovitý, dolu ± rozkonárený s 5–10 vajcovitými klasmi, bez listeňov. V klase dolné kvety samičie, horné samčie, samičie plevy bledohnedé až tmavo červenohnedé, široko blanito obrúbené, pamechúriky o málo dlhšie ako plevy, 2,5–3 mm dlhé, tmavohnedé, na báze vyčnievajúco žilované, kratučko stopkaté, úzko krídlaté, náhle zúžené do široko kužeľovitého, na okraji drsného, bledohnedého, 2-zubého zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: Mnohé lokality ostrice oblastej, najmä v nižších polohách, zanikli priamou likvidáciou človekom – odvodňovaním, intenzifikáciou poľnohospodárstva a ťažbou rašeliny. Mnohé dosiaľ existujúce lokality sú ohrozené sekundárnou sukcesiou, najmä zarastaním náletovými drevinami. Vyžaduje vysokú a stabilnú hladiny podzemnej vody, nedokáže tolerovať jej dlhodobý pokles. V ČR patrí medzi silno ohrozené druhy (C2t), na Slovensku medzi zraniteľné (VU) druhy a je tiež zákonom chránená.
Poznámka: Druh je považovaný v našej flóre za glaciálny relikt.
Carex diandraCarex diandra
Carex diandra
Foto: 17. 6. 2005 (Slovensko, Spišské kotliny) a 26. 5. 2008 (Slovensko, Liptovská kotlina).