Syn.: Vignea pulicaris (L.) Rchb., Caricinella pulicaris (L.) St.-Lag., Psyllophora pulicaris (L.) Schur
České mená: ostříž blešná (Presl 1819), ostřice blešní (Čelakovský 1879), tuřice blešní (Dostál 1989), ostřice blešní (Kubát 2002)
Slovenské mená: ostrica blšná (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex pulicaris
Rozšírenie: Ostrica blšná je subatlantský druh rastúci iba v Európe, od Pyrenejského polostrova pobrežím Atlantiku až do Škandinávie a na Island. Východná hranica súvislého rozšírenia vedie Ruskom, Pobaltím, Poľskom, Českou republikou, Alpami do Francúzska a Španielska.
V ČR sa ostrica blšná vyskytuje roztrúsene takmer na celom území, pričom smerom na východ je vzácnejšia. Najviac existujúcich lokalít sa nachádza v južných Čechách, na Šumave a Českomoravskej vrchovine. V SR je nepomerne vzácnejšia. Súvislejší výskyt mala iba na Záhorí, kde v súčasnosti prežíva na dvoch známych lokalitách. Dve lokality sú známe z Oravskej kotliny, dve v podhorí Západných Tatier (jedna z oravskej a jedna z liptovskej strany) a ďalšia novoobjavená lokalita sa nachádza v Liptovskej kotline, v podhorí Nízkych Tatier.
Ekológia: Ostrica blšná sa vyskytuje od nížin do hôr, na mokrých, neutrálnych až kyslých pôdach. Rastie na mezotrofných slatinných rašeliniskách s vysokou hladinou podzemnej vody, na mokrých lúkach a prameniskách. Má pomerne úzku trofickú amplitúdu, vyhýba sa oligotrofným aj príliš eutrofným stanovištiam, ťažisko rozšírenia má v spoločenstvách zväzu Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion. V humídnych oblastiach severnej Európy (napr. západné pobrežie Nórska) rastie aj mimo rašelinných biotopov, v štrbinách skál a na lúkach.
Carex pulicaris
Opis: Trváca, riedko trsnatá rastlina. Výška 10–25 cm. Podzemok krátky, bez výhonkov. Byľ priama, tenká, tupo 3–hranná až takmer oblá, hladká. Listy dĺžky byle alebo kratšie, štetinovité, tuhé, pošvy hnedé. Klas jeden, vrcholový, dlhý 10–25 mm, riedky, kopijovito valcovitý, horné kvety samčie, spodné samičie. Dolné samčie plevy končisté, samičie podlhovasto vajcovité, 3,5–4,5 mm dlhé, končisté, hrdzavohnedé, zeleno kýlnaté, hore blanito obrúbené. Pamechúriky podlhovasto elipsoidné, von vyklenuté, zreteľne stopkaté, bezžilové, hladké lesklé, bez zobáčika. Kvitne od mája do júna.
Ohrozenie a ochrana: Mnoho lokalít ostrice blšnej zaniklo v minulosti ich priamym zničením ľudskou činnosťou, odvodňovaním, intenzifikáciou poľnohospodárstva, ťažbou rašeliny, zalesňovaním a podobne. Ostávajúce sú ohrozené zarastaním drevinami a hromadením stariny po ukončení extenzívneho obhospodarovania, čo sa prejavuje vo zvýšenej miere na miestach výskytu s poškodeným vodným režimom. V Českej republike aj na Slovensku je táto ostrica zákonom chránená (§3), zaradená medzi silne ohrozené druhy (C2t, EN).
Poznámka: Významný zástupca rašelinnej flóry, ktorý v ČR dosahuje východnú hranicu súvislého areálu a v SR patrí medzi najvzácnejšie rastliny rašelinísk vôbec.
Carex pulicarisCarex pulicaris
Carex pulicarisCarex pulicaris
Foto: 26. 5. a 24. 6. 2008 (Slovensko, Liptovská kotlina), 22. 5. 2005 a 8. 6. 2006 (Slovensko, Záhorská nížina).