Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex secalina
Rozšírenie: Ostrica ražná je druh s euroázijským areálom. Vyskytuje sa v strednej a východnej Európe: v Poľsku, Českej republike, na Slovensku, Rakúsku, Maďarsku, štátoch bývalej Juhoslávie, ďalej v Rumunsku, Bulharsku a na Ukrajine. Ďalej výskyt pokračuje do južnej polovice európskej časti Ruska, na Kaukaz, do Iránu, na východ zasahuje až do strednej Ázie a na Sibíri po Bajkalské jazero.
V Českej republike sa druh vyskytuje v najteplejších oblastiach južnej Moravy (tu silne ustúpila), v Čechách na Žatecku a v okrajových častiach Polabia. Na Slovensku bol aj historicky druh pomerne vzácny, najviac lokalít je udávaných z Podunajskej nížiny, vzácne bol zaznamenaný aj na Záhorí a napriek existencii herbárovej položky nie je istý historický výskyt druhu na Spiši. V súčasnosti ostrica ražná prežíva na posledných niekoľkých lokalitách na Podunajsku, pričom najbohatšia známa populácia má cca 35 trsov.
Ekológia: Druh Carex secalina rastie predovšetkým na vlhkých slaných lúkach, na brehoch slaných jazier, na zasolených okrajoch polí a na ich neoraných častiach, na podmáčaných, narušených a zasolených plochách, okrajoch poľných ciest, poloruderálnych zasolených stanovištiach, obnažených brehoch vodných nádrží a na dnách ťažobných jám. Táto ostrica je považovaná za obligátny halofyt, vyšší obsah solí v pôde teda priamo vyžaduje. Kvitne od mája do júna.
Carex secalina
Opis: Trváca, husto trsnatá rastlina vysoká 10–30. Veľmi sa podobá ostrici jačmeňovitej (Carex hordeistichos), je ale celkovo štíhlejšia a menšia. Listy sú 2–3 mm široké, pošvy prízemných listov mäkké, nerozpadavé. Súkvetie je zložené zo 4–8 klasov, samčie klasy úzko kyjačikovité, plevy tupo končisté, úzko blanito obrúbené, samičie klasy 3–5 , podlhovasté, 10–30 × 5–8 mm, všetky ± oddialené, kyjačikovité, za plodu s nezreteľnými radmi kláskov, dolné na dlhých (až 5 cm) stopkách, dolný listeň s pošvou až 4 cm dlhou, blizny 3, pamechúriky v skrutkovici, 5–7 mm dlhé, hladké, len na okraji a na zobáčiku drsné, zobáčik ± 2 mm dlhý, hlboko 2-úkrojkový.
Ohrozenie a ochrana: Druh veľmi ohrozený zmenami v krajine, intenzifikáciou poľnohospodárstva, odvodňovaním, zavážaním odpadmi. Zvyškové populácie dokážu prežívať aj na silne pozmenených, ruderalizovaných miestach, napriek tomu sa na Slovensku ocitol na pokraji vyhynutia. V ČR patrí medzi silno ohrozené (C2t) a zákonom chránené druhy (§2), na Slovensku medzi ohrozené (EN) druhy, tiež je zákonom chránený. Chránený druh i v Poľsku, je zaradený i do Berneskej konvencie.
Carex secalinaCarex secalina
Carex secalina
Foto: 30. 4. 2007 a 10. 5. 2009 (Slovensko, Podunajská rovina).