Karel Cejp se narodil dne 22. února 1900 v Rokycanech, zemřel 22. září 1979 tamtéž. Český mykolog a fytopatolog, profesor Univerzity Karlovy.

Cejp

Pocházel ze starého českého rodu Cejpů z Peclínovce. Studoval na rokycanském gymnáziu, kde na něj botanicky působil tamní ředitel Bohuslav Horák, znalec květeny Balkánského poloostrova a Mediteránu. Potom studoval na Karlově univerzitě u profesora Velenovského, který ho ještě v době studií jmenoval demonstrátorem, později asistentem botanického ústavu. Od roku 1933 byl docentem univerzity, od roku 1948 profesorem. Věnoval se květní biologii a morfologii, později především mykologii, ve které se stal světově uznávanou kapacitou.
Vytvořil několik desítek vědeckých prací, publikoval i v časopisech, např. ve Velenovského Mykologii, od roku 1947 byl redaktorem časopisu Česká mykologie, psal do Rozprav České akademie věd a umění, byl také členem redakční rady projektu Flora ČSR. Nezanedbával ani působení popularizační. Vědecky průkopnické jsou především jeho práce z oblasti studia naší mikroflory.
V botanické literatuře se jeho jméno objevuje ve tvaru CEJP.
Z jeho díla na tomto místě uvádíme jen výběr nejdůležitělších prací:

  • Květena strašických Brd (Rokycany, Městské museum, 1924).
  • Příspěvek k srovnávací morfologii dimerických květů (Praha, Přírodovědecká fakulta, F. Řivnáč, 1924).
  • Revise středoevropských druhů skupiny Mycena-Omphalia se zvláštním zřetelem k druhům československým. Dvoudílná monografická studie. (Praha, Přírodovědecká fakulta, F. Řivnáč, 1929 a 1930).
  • Monographie des Hydnacées de la République Tchécoslovaque. (Praha, Bulletin international de l’Académie des Sciences de Bohême, 1930).
  • Atlas hub evropských, svazek IV. Omphalia (Fr.) Quél. Kalichovka; Delicatula Fayod. Žebernatka (Praha, nákladem vlastním, 1936 a 1938).
  • Základy všeobecné, speciální fytopathologie. Pro posluchače biologické fakulty (Praha, SPN, 1953).
  • Houby. Dvousvazková celostátní vysokoškolská učebnice. (Praha, ČSAV, 1957 a 1958).
  • Flora ČSR, Gasteromycetes. Spoluautoři Z. Moravec, A. Pilát, Z. Pouzar, V. J. Staněk, M. Svrček, S. Šebek, F. Šmarda (Praha, ČSAV, 1958).
  • Flora ČSR, Oomycetes (Praha, ČSAV, 1959).

CejpCejp