Národní přírodní rezervaci Čenkovská step najdeme na jihu Slovenska, v katastru obce Mužla (okres Nové Zámky). Byla vyhlášena v roce 1951 a rozkládá se na ploše 3,57 hektaru. V roce 1965 byla v sousedství vyhlášena i rezervace Čenkovská lesostep s rozlohou 79,6 hektaru. Předmětem ochrany jsou zde stepní společenstva psamofytních rostlin a teplomilného hmyzu s nejsevernějším evropským a jediným slovenským výskytem chvojníku dvouklasého (Ephedra distachya). Lokalita je reliktem pleistocenních stepí z období sprašových fází.
Čenkovská step
Vegetace je zde vázána na písčité půdy s vyšším obsahem vápníku, které jsou většinou součástí písečných dun starého koryta Dunaje. Stepní část rezervace tvoří původní porosty s dominantní kostřavou pochvatou (Festuca vaginata) a kavylem písečným (Stipa borysthenica). Svébytným společenstvem rezervace jsou panonské topolové lesy s jalovcem obecným (Junipero-Populetum albae). Jedná se o porosty topolů a hustějšího keřového patra, ve kterém jsou zastoupeny především teplomilnější druhy dřevin.
Floristický význam celé oblasti Čenkova je značný, prochází zde také severní hranice rozšíření několika rostlinných druhů (Alkanna tinctoria, Colchicum arenarium, Ephedra distachya).
Čenkovská step
Písčiny v okolí jihoslovenského dunajského toku byly botanikům určitě alespoň částečně známé už v 19. století. G. Reuss (1853) se ovšem většinou u zdejších druhů zmiňuje pouze o jejich rozšíření vedoucím korytem Dunaje od Břetislavy dolů – takto tuto oblast uvádí například u druhů Dianthus serotinus, Gypsophila paniculata nebo Tribulus terrestris. Významnou roli v objevování botanické jedinečnosti Čenkovské stepi sehrál moravský geobotanik Vladimír Krist, který své nálezy z této oblasti publikoval ve třicátých letech 20. století ve Sborníku Klubu přírodovědného v Brně (1937, 1938). Právě on zde nalezl chvojník, ale i jiné druhy.
Další etapou v poznání této stepní lokality byly floristické exkurze pořádané po skončení 2. světové války. Ján Futák o nich píše: Po prvý raz som bol v Čenkove koncom apríla 1946 s exkurziou Botanických ústavov univerzít v Prahe a v Bratislave, po druhý raz v polovici septembra 1948. Ani raz to nebola na botanizovanie práve najvhodnejšia doba, lebo v apríli sa vegetácia len začínala prebúdzať k životu a v septembri zase po mnohých druhoch už nebolo ani pamiatky, rastlinstvo bolo väčšinou uschnuté. Ovšem přesto právě tyto exkurze zaznamenaly poprvé na tomto místě řadu cenných druhů rostlin.
Čenkovská step
Futák v roce 1948 obzvláště vyzvedl zcela nový nález ocúnu písečného (Colchicum arenarium), ale dřívější Kristovy záznamy doplňuje ještě například o Allium sphaerocephalon, Artemisia scoparia, Glaucium corniculatum, Lappula squarrosa, Anacamptis morio, Sideritis montana, Viola kitaibeliana aj. Za pozoruhodný označuje i nález druhu Hippocrepis comosa, který se měl vzácně vyskytovat pri majeri Čenkov.
Ve smíšeném lese u hájovny Fácanoš uváděl Futák výskyt druhů Acer tataricum, Ornithogalum boucheanum, ve vzdálenějších lužních lesích u Dunaje Vitis sylvestris a Leucojum aestivum. Na severním okraji Čenkovského lesa zaznamenal pozůstatky slanisek, na kterých rostly Tripolium pannonicum, Clematis integrifolia a Silene multiflora.
Následný floristický průzkum přinesl Čenkovské stepi řadu dalších nálezů. Vzpomeňme z této lokality na popis pro vědu zcela nového druhu Minuartia glaucina v roce 1985.
Čenkovská step
Historický výskyt rostlin v oblasti Čenkova (podle stati J. Futáka z roku 1948):
Acer tataricum – javor tatarský
Achillea ochroleuca – řebříček bledožlutý
Ajuga chamaepitys – zběhovec trojklaný
Alkanna tinctoria – kamejník barvířský
Allium sphaerocephalon – česnek kulatohlavý
Alyssum alyssoides – tařinka kališní
Alyssum montanum – tařinka horská
Anacamptis morio – rudohlávek kukačka
Anthemis ruthenica – rmen rusínský
Anthericum ramosum – bělozářka větevnatá
Artemisia scoparia – pelyněk metlatý
Asperula cynanchica – mařinka psí
Bothriochloa ischaemum – vousatka prstnatá
Bromus squarrosus – sveřep kostrbatý
Campanula rotundifolia – zvonek okrouhlolistý
Carduus nutans – bodlák nicí
Carex humilis – ostřice nízká
Centaurea stoebe – chrpa latnatá
Chrysopogon gryllus – zlatovous jižní
Clematis integrifolia – plamének celolistý
Colchicum arenarium – ocún písečný
Conyza canadensis – turanka kanadská
Corispermum nitidum – velbloudník lesklý
Cynodon dactylon – troskut prstnatý
Cynoglossum officinale – užanka lékařská
Dianthus pontederae – hvozdík Pontederův
Dianthus serotinus – hvozdík pozdní
Ephedra distachya – chvojník dvouklasý
Equisetum ramosissimum – přeslička větevnatá
Eryngium campestre – máčka ladní
Erysimum canescens – trýzel
Euphorbia seguieriana – pryšec sivý
Festuca vaginata – kostřava pochvatá
Fumana procumbens – devaterka poléhavá
Galatella linosyris – hvězdnice zlatovlásek
Galium verum – svízel syřišťový
Glaucium corniculatum – rohatec růžkatý
Globularia bisnagarica – koulenka prodloužená
Helichrysum arenarium – smil písečný
Hippocrepis comosa – podkovka chocholatá
Koeleria glauca – smělek sivý
Kochia laniflora – bytel vlnokvětý
Lappula squarrosa – strošek pomněnkový
Leucojum aestivum – bledule letní
Linum austriacum – len rakouský
Linum hirsutum – len chlupatý
Lithospermum officinale – kamejka lékařská
Minuartia glomerata – kuřička klubkatá
Nepeta cataria – šanta kočičí
Onosma arenarium – ruměnice písečná
Ornithogalum boucheanum – snědek hřebenitý
Ornithogalum kochii – snědek Kochův
Petrorhagia prolifera – hvozdíček prorostlý
Peucedanum arenarium – smldník písečný
Polygonatum latifolium – kokořík širolistý
Polygonum arenarium – truskavec písečný
Potentilla arenaria – mochna písečná
Salsola kali – slanobýl draselný
Scabiosa canescens – hlaváč šedavý
Scabiosa ochroleuca – hlaváč žlutavý
Secale sylvestre – žito lesní
Sedum sexangulare – rozchodník šestiřadý
Serratula tinctoria – srpice barvířská
Seseli hippomaranthum – sesel fenyklový
Setaria viridis – bér zelený
Sideritis montana – hojník chlumní
Silene multiflora – silenka mnohokvětá
Stipa pennata – kavyl Ivanův
Syrenia cana – trýzelka šedá
Teucrium montanum – ožanka chlumní
Thalictrum minus – žluťucha menší
Thymus sp. – mateřídouška
Tragopogon dubius – kozí brada pochybná
Tragus racemosus – bodloplev hroznatý
Tribulus terrestris – kotvičník zemní
Tripolium pannonicum – hvězdnička panonská
Viola kitaibeliana – violka nejmenší
Vitis sylvestris – réva vinná lesní
Čenkovská step
Z dalších druhů Futákem nezmiňovaných můžeme vegetaci lokality ještě doplnit:
Adonis flammea – hlaváček plamenný
Berberis vulgaris – dřišťál obecný
Betula pendula – bříza bělokorá
Calamagrostis epigejos – třtina křovištní
Carex liparocarpos – ostřice leskloplodá
Euonymus europaea – brslen evropský
Gypsophila fastigiata subsp. arenaria – šater svazčitý písečný
Gypsophila paniculata – šater latnatý
Inula sabuletorum – oman písečný
Iris humilis subsp. arenaria – kosatec skalní písečný
Juniperus communis – jalovec obecný
Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný
Minuartia glaucina – kuřička šedavá
Populus alba – topol bílý
Prunus spinosa – slivoň trnitá
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica – koniklec luční český
Quercus cerris – dub cer
Rhamnus cathartica – řešetlák počistivý
Silene conica – silenka kuželovitá
Stipa borysthenica – kavyl písečný

Nepůvodní invazivní druhy:
Abutilon theophrasti – mračňák Theofrastův
Ailanthus altissima – pajasan žláznatý
Celtis occidentalis – břestovec západní
Prunus serotina – střemcha pozdní
Robinia pseudacacia – trnovník akát
Čenkovská step
Literatura: J. Futák: Colchicum arenarium W. K. nový druh pre ČSR. In: Československé botanické listy, Praha 1948, I.
Fotografováno ve dnech 20. 8. 2004 a 31. 5. 2008.