Dokumentem, který stanoví ohrožení a zároveň i ochranu rostlin v Rusku, je Červená kniha Ruska (Красная Книга России). Je definována Usnesením vlády Ruské federace ze dne 19. února 1996 č.158 a zákonem Ruské federace, 1996, № 9, Art. 808 (a řadou následných dodatků).
Rusko
V tomto usnesení je stanoveno, že Červená kniha Ruské federace je oficiálním dokumentem, který obsahuje soubor informací o stavu opatření na ochranu vzácných a ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Druhy živočichů a rostlin jmenované v Červené knize jsou tedy předmětem zvláštní ochrany. Vydání Červené knihy Ruské federace se uskutečňuje nejméně jednou za 10 let, poslední verze je ze dne 1. 6. 2005. Kategorie ohrožení jsou stanoveny zhruba takto:
0 (EX) – вероятно исчезнувшие, pravděpodobně vyhynulé druhy (poddruhy).
1 (E) – находящиеся под угрозой исчезновения, druhy (poddruhy) ohrožené vyhynutím: taxony, u který hrozí nebezpečí vyhynutí, počet jedinců klesl na kritickou úroveň a počet lokalit se výrazně snížil.
2 (V) – сокращающиеся в численности, ohrožené druhy (poddruhy) snižující se v početnosti: taxony, které se pravděpodobně v blízké budoucnosti mohou dostat do stavu ohrožení, faktory, které vedly ke snížení jejich počtu, budou i nadále existovat. Patří mezi ně taxony, jejichž počet klesá v důsledku nadměrného narušování stanovišť či z důvodu jiné změny životního prostředí.
3 (R) – редкие виды, vzácné druhy (poddruhy): taxony s malými populacemi, které nejsou v současné době ohrožené, ale existuje riziko, že se jimi stanou. Tyto taxony se obvykle vyskytují pouze v ohraničených oblastech nebo mají úzkou ekologickou amplitudu.
4 (I) – неопределенные по статусу, druhy (poddruhy) s nejasnou kategorií ohrožení: taxony, které očividně patří k jedné z předchozích kategorií, ale dostatečné informace o jejich reálném ohrožení nejsou v současné době k dispozici.
5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся, redukované a znovu nalezené.
Rusko
Je jistě hodné pozornosti, že oprávněnost chránit kterýkoli ohrožený druh není v Rusku nijak diskutována – v řadě evropských zemí je zákonná ochrana v podstatě kompromisem mezi vlastním ohrožením druhu, nutností jej chránit a potřebami společnosti. Červená kniha označující nejohroženější druhy je v Rusku tedy zároveň dokumentem zavazujícím k jejich ochraně. Zároveň je nutno ocenit i povinnost pravidelných aktualizací Červené knihy, která je garantována legislativně. Na druhé straně může trochu zarazit rozsah tohoto seznamu. Předposlední verze Červené knihy Ruska zahrnuje 440 krytosemenných taxonů rostlin, 11 taxonů nahosemenných, 10 kapradin a 4 plavuně. Tento soupis druhů tedy není o mnoho větší, než podobný seznam druhů Červené knihy rozlohou mnohem menší Ukrajiny (439 taxonů).
Následující seznam zahrnuje taxony z předposlední verze Červené knihy Ruska. Nejaktuálnější verzi (změn není mnoho) právě upravujeme a přineseme ji v nejbližší době.

Lycopodiophyta
* Полушник азиатский (Isoetes asiatica)
* Полушник озерный (Isoetes lacustris)
* Полушник морской (Isoetes maritima, syn. I. beringensis Kom.)
* Полушник щетинистый (Isoetes setacea)

Polypodiophyta
* Лепторумора Микеля (Leptorumohra miqueliana)
* Костенец дагестанский (Asplenium daghestanicum)
* Костенец скудный (Asplenium exiguum)
* Мекодиум Райта (Mecodium wrightii, syn. Hymenophyllum wrightii Bosch)
* Марсилея египетская (Marsilea aegyptiaca)
* Марсилея щетинистая (Marsilea strigosa)
* Гроздовник простой (Botrychium simplex)
* Чистоуст Клайтонов (Osmunda claytoniana)
* Пиррозия язычная (Pyrrosia lingua)
* Краекучник Куна (Cheilanthes kuhnii)

Gymnospermae
* Можжевельник высокий (Juniperus excelsa)
* Можжевельник вонючий (Juniperus foetidissima)
* Можжевельник твёрдый (Juniperus rigida)
* Можжевельник Сарджента (Juniperus sargentii)
* Микробиота перекрёстнопарная (Microbiota decussata)
* Лиственница ольгинская (Larix olgensis)
* Сосна пицундская (Pinus brutia)
* Сосна густоцветная (Pinus densiflora)
* Сосна меловая (Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalen. ex Kom.)
* Тис ягодный (Taxus baccata)
* Тис остроконечный (Taxus cuspidata)

Angiospermae
Клёновые (Aceraceae)
* Клён японский (Acer japonicum)
Частуховые (Alismataceae)
* Частуха Валенберга (Alisma wahlenbergii (Holmb.) Juz., syn. Alisma gramineum subsp. wahlenbergii Holmb.)
* Кальдезия белозоролистная (Caldesia parnassifolia) (L.) Parl. (incl. Caldesia reniformis (D.Don) Makino)
Луковые (Аlliaceae)
* Лук алтайский (Allium altaicum)
* Лук красивенький (Allium bellulum)
* Лук крупный (Allium grande)
* Лук гунибский (Allium gunibicum)
* Лук нереидоцветный (Allium neriniflorum)
* Лук странный (Allium paradoxum)
* Лук низкий (Allium pumilum)
* Лук регелевский (Allium regelianum)
* Нектароскордум трехфутовый (Nectaroscordum tripedale)
Амариллисовые (Amaryllidaceae)
* Подснежник Борткевича (Galanthus bortkewitschianus)
* Подснежник кавказский (Galanthus caucasicus)
* Подснежник лагодехский (Galanthus lagodechianus, syn. G. cabardensis G. Koss)
* Подснежник узколистный (Galanthus nivalis)
* Подснежник широколистный (Galanthus platyphyllus)
* Подснежник Воронова (Galanthus woronowii)
* Белоцветник летний (Leucojum aestivum)
* Панкраций морской (Pancratium maritimum)
* Штернбергия колхикоцветная (Sternbergia colchiciflora)
Зонтичные (Apiaceae)
* Астранция большая (Astrantia major)
* Володушка Мартьянова (Bupleurum martjanovii)
* Володушка Ришави (Bupleurum rischawii)
* Пушистоспайник длиннолистный (Eriosynaphe longifolia)
* Галосциаструм Тилинга (Halosciastrum melanotilingia)
* Магадания ольская (Magadania olaensis)
* Манденовия Комарова (Mandenovia komarovii, syn. Trigonosciadium komarovii (Manden.) Tamamsch.)
* Прангос трехраздельный (Prangos trifida, syn. Cachrys alpina Bieb.)
Падубовые (Aquifoliaceae)
* Падуб Сугероки (Ilex sugerokii)
Аралиевые (Araliaceae)
* Аралия материковая (Aralia continentalis)
* Аралия сердцевидная (Aralia cordata, syn. A. schmidtii Pojark.)
* Плющ Пастухова (Hedera pastuchowii)
* Калопанакс семилопастный (раскрашенный), диморфант (Kalopanax septemlobus, syn. K. pictus (Thunb.) Nakai)
* Заманиха высокая (Oplopanax elatus)
* Женьшень настоящий (Panax ginseng)
Кирказоновые (Aristolochiaceae)
* Кирказон маньчжурский (Aristolochia manshuriensis)
Спаржевые (Asparagaceae)
* Спаржа коротколистная (Asparagus brachyphyllus)
* Иглица колхидская (Ruscus colchicus)
Асфоделовые (Asphodelaceae)
* Асфоделина крымская (Asphodeline taurica)
* Асфоделина тонкая (Asphodeline tenuior)
* Эремурус индерский (Eremurus inderiensis)
* Эремурус замечательный (Eremurus spectabilis)
Сложноцветные (Asteraceae)
* Амфорикарпос изящный (Amphoricarpos elegans)
* Пупавка Корнух-Троцкого (Anthemis trotzkiana)
* Арника альпийская (Arnica alpina)
* Полынь беловойлочная (Artemisia hololeuca)
* Полынь солянковидная (Artemisia salsoloides)
* Полынь сенявинская (Artemisia senjavinensis)
* Брахантемум Баранова (Brachanthemum baranovii)
* Канкриния Красноборова (Cancrinia krasnoborovii)
* Василёк Дубянского (Centaurea dubjanskyi)
* Василёк боровой (Centaurea pineticola)
* Василёк Талиева (Centaurea taliewii)
* Кладохета чистейшая (Cladochaeta candidissima)
* Дендрантема выемчатолистная (Dendranthema sinuatum)
* Мелколепестник сложный (Erigeron compositus)
* Наголоватка меловая (Jurinea cretacea)
* Соссюрея (Горькуша) скребницелистная (Saussurea ceterachifolia)
* Соссюрея (Горькуша) Дорогостайского (Saussurea dorogostaiskii)
* Соссюрея (Горькуша) Ядринцева (Saussurea jadrinzevii)
* Соссюрея (Горькуша) советская (Saussurea sovietica)
* Крестовник водный (Senecio aquaticus)
* Серпуха донская (Serratula tanaitica)
* Пижма Акинфиева (Tanacetum akinfiewii)
* Одуванчик белоязычковый (Taraxacum leueoglossum, syn. Т. turiense Orlova)
* Тридактилина Кирилова (Tridactylina kirilowii)
Барбарисовые (Berberidaceae)
* Горянка колхидская (Epimedium colchicum)
* Горянка крупночашечковая (Epimedium macrosepalum)
* Гимноспермиум алтайский (Gymnospermium altaicum, syn. Leontice altaica Pall.)
Берёзовые (Betulaceae)
* Берёза Максимовича (Betula maximowicziana)
* Берёза Радде (Betula raddeana)
* Берёза Шмидта (Betula schmidtii)
* Орех медвежий, лещина древовидная (Corylus colurna)
* Хмелеграб обыкновенный (Ostrya carpinifolia)
Бурачниковые (Boraginaceae)
* Незабудочник уральский (Eritrichium uralense)
* Мертензия мелкопильчатая (Mertensia serrulate)
* Незабудка Чекановского (Myosotis czekanowskii)
* Оносма многолистная (Onosma polyphylla)
Крестоцветные (Brassicaceae)
* Бурачок Сергиевской (Alyssum sergievskajae)
* Резушник чукчей (Arabidopsis tschuktschorum)
* Бородиния Тилинга (Borodinia tilingii, syn. B. baicalensis N. Busch)
* Сердечник пурпуровый (Cardamine purpurea)
* Сердечник клинолистный (Cardamine sphenophylla)
* Катран сердцелистный (Crambe cordifolia)
* Катран коктебельский (Crambe koktebelica)
* Катран Литвинова (Crambe litwinowii)
* Катран Стевена (Crambe steveniana)
* Двойчатка Оше (Didymophysa aucheri)
* Крупка островная (Draba insularis, syn. D. valida Pissjauk.)
* Евтрема сердцелистная (Eutrema cordifolium)
* Клоповник Мейера (Lepidium meyeri)
* Долгоног крылосемянный (Macropodium pterospermum)
* Левкой душистый (Matthiola fragrans)
* Мегадения Бардунова (Megadenia bardunovii)
* Мегадения пещер (Megadenia speluncarum)
* Лжепузырник пальчатый (Pseudovesicaria digitata)
* Редовския двоякоперистая (Redowskia sophiifolia)
* Смеловския неожиданная (Smelowskia inopinata, syn. Hutchinsia inopinata Коm.)
Самшитовые (Buxaceae)
* Самшит колхидский (Buxus colchica)
Кабомбовые (Cabombaceae)
* Бразения Шребера (Brasenia schreberi)
Колокольчиковые (Campanulaceae)
* Бубенчик якутский (Adenophora jacutica)
* Колокольчик ардонский (Campanula ardonensis)
* Колокольчик Отрана (Campanula autraniana)
* Колокольчик безенгийский (Campanula besenginica)
* Колокольчик доломитовый (Campanula dolomitica)
* Колокольчик Комарова (Campanula komarovii)
* Колокольчик холодолюбивый (Campanula kryophila)
* Колокольчик осетинский (Campanula ossetica)
* Эдрайант Оверина (Edraianthus owerinianus)
Жимолостные (Caprifoliaceae)
* Жимолость этрусская (Lonicera etrusca)
* Жимолость Толмачёва (Lonicera tolmatchevii)
* Калина съедобная (Viburnum edule)
* Калина Райта (Viburnum wrightii)
Гвоздичные (Caryophyllaceae)
* Гвоздика акантолимоновидная (Dianthus acantholimonoides)
* Гастролихнис (Дрема) Сочавы (Gastrolychnis soczaviana)
* Качим пинежский (Gypsophila uralensis)
* Минуарция Гельма (Minuartia helmii)
* Минуарция Крашенинникова (Minuartia krascheninnikovii)
* Петрокома Гефта (Petrocoma hoefftiana, syn. Silene hoefftiana Fisch.)
* Смолёвка Акинфиева (Silene akinfievii, syn. Charesia akinfievii (Schmalh.) E. Busch)
* Смолёвка меловая (Silene cretacea)
* Смолёвка Гельманна (Silene hellmannii)
* Смолёвка скальная (Silene rupestris)
* Звездчатка Мартьянова (Stellaria martjanovii)
Бересклетовые (Celastraceae)
* Бересклет карликовый (Euonymus nana)
Роголистниковые (Ceratophyllaceae)
* Роголистник донской (Ceratophyllum tanaiticum)
Маревые (Chenopodiaceae)
* Свекла венчикоцветная (Beta corolliflora)
* Терескен ленский (Ceratoides lenensis, syn. Eurotia lenensis Kumin.)
Хлорантовые (Chloranthaceae)
* Хлорант пильчатый (Chloranthus serratus, syn. Nigrina serrata Thunb.)
Ладанниковые (Cistaceae)
* Солнцецвет арктический (Helianthemum arcticum)
Безвременниковые (Colchicaceae)
* Брандушка разноцветная (Bulbocodium versicolor)
* Безвременник осенний (Colchicum autumnale)
* Безвременник яркий (Colchicum laetum)
* Безвременник великолепный (Colchicum speciosum)
* Безвременник теневой (Colchicum umbrosum)
Кизиловые (Соrnасеае)
* Ботрокариум спорный (свида спорная) (Bothrocaryum controversum, syn. Cornus controversa Hemsl. ex Prain; Swida controversa (Hemsl. ex Prain) Sojak)
Осоковые (Сурегасеае)
* Осока Дэвелла (Carex davalliana)
* Осока пурпурововлагалищная (Carex erythrobasis)
* Осока разрезная (Carex incisa)
* Осока необычная (Carex insaniae)
* Осока японская (Carex japonica)
* Осока рыхлая (Carex laxa)
* Осока свинцово-зеленая (Carex livida)
* Осока Малышева (Carex malyschevii)
* Осока теневая (Carex umbrosa)
* Меч-трава обыкновенная (Cladium mariscus)
* Болотница жемчужная (Eleocharis margaritacea)
* Болотница четырехгранная (Eleocharis tetraquetra)
* Фимбристилис охотский (Fimbristylis ochotensis)
* Очеретник Фабера (Rhynchospora faberi, syn. R. fauriei auct.)
* Очеретник бурый (Rhynchospora fusca)
Волчелистниковые (Daphniphyllaceae)
* Волчелистник низкий (Daphniphyllum humile)
Диоскорейные (Dioscoreaceae)
* Диоскорея кавказская (Dioscorea caucasica)
* Диоскорея японская (Dioscorea nipponica)
Ворсянковые (Dipsacaceae)
* Головчатка Литвинова (Cephalaria litvinovii)
* Скабиоза Ольги (Scabiosa olgae)
Росянковые (Droseraceae)
* Альдрованда пузырчатая (Aldrovanda vesiculosa)
Эбеновые (Ebenaceae)
* Хурма обыкновенная, или кавказская (Diospyros lotus)
Вересковые (Ericaceae)
* Рододендрон Фори (Rhododendron fauriei, syn. Rhododendron brachycarpum auct.)
* Рододендрон Шлиппенбаха (Rhododendron schlippenbachii)
* Рододендрон Чоноского (Rhododendron tschonoskii)
Шерстестебельниковые (Eriocaulaceae)
* Шерстестебельник Комарова (Eriocaulon komarovii, syn. E. robustus auct.)
Молочайные (Euphorbiaceae)
* Молочай остистый (Euphorbia aristata)
* Молочай жигулевский (Euphorbia zhiguliensis)
* Лептопус колхидский (Арахна колхидская) (Leptopus colchicus, Arachne colchica (Fisch. et C.A.Mey.) Pojark.)
Бобовые (Fabaceae)
* Язвенник Кузенёвой (Anthyllis kuzenevae)
* Астрагал аксайский (Astragalus aksaicus)
* Астрагал колючковый (Astragalus arnacantha)
* Астрагал клеровский (Astragalus elerceanus)
* Астрагал щельный (Astragalus fissuralis)
* Астрагал Игошиной (Astragalus igoschinae)
* Астрагал каракугинский (Astragalus karakugensis)
* Астрагал кунгурский (Astragalus kungurensis)
* Астрагал роскошный (Astragalus luxurians)
* Астрагал ольхонский (Astragalus olchonensis)
* Астрагал донской (Astragalus tanaiticus)
* Астрагал Цингера (Astragalus zingeri)
* Майкараган волжский (Calophaca wolgarica)
* Нут маленький (Cicer minutum)
* Десмодиум Оулдхема (Desmodium oldhami)
* Эремоспартон безлистный (Eremosparton aphyllum)
* Дрок беловатый (Genista albida, syn. G. compacta Schischk.)
* Дрок распростертый (Genista humifusa, G. lipskyi Novopokr. et Schischk.; G. sachokiana A. Kuth.)
* Дрок сванетский (Genista suanica, syn. G. glaberrima Novopokr.; G. adzharica M. Pop.)
* Дрок донской (Genista tanaitica)
* Солодка Коржинского (Glycyrrhiza korshinskyi)
* Гюльденштедтия однолистная (Gueldenstaedtia monophylla)
* Копеечник американский (Hedysarum americanum)
* Копеечник седоватый (Hedysarum candidum)
* Копеечник меловой (Hedysarum cretaceum)
* Копеечник дагестанский (Hedysarum daghestanicum)
* Копеечник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum)
* Копеечник минусинский (Hedysarum minussinense)
* Копеечник Разумовского (Hedysarum razoumovianum)
* Копеечник украинский (Hedysarum ucrainicum)
* Копеечник уссурийский (Hedysarum ussuriense)
* Копеечник зундукский (Hedysarum zundukii)
* Чина Литвинова (Lathyrus litvinovii)
* Чина голубая (Сочевичник голубой) (Lathyrus venetus, syn. Orobus venetus Mill.)
* Леспедеца кривокистевая (плотнокистевая) (Lespedeza cyrtobotrya)
* Леспедеца войлочная (Lespedeza tomentosa)
* Люцерна решётчатая (Medicago cancellata)
* Остролодочник колючий (Oxytropis acanthacea)
* Остролодочник приальпийский (Oxytropis alpestris)
* Остролодочник сомнительный (Oxytropis dubia)
* Остролодочник железистый (Oxytropis glandulosa)
* Остролодочник заключающий (Oxytropis includens)
* Остролодочник войлочный (Oxytropis lanuginosa)
* Остролодочник блестящий (Oxytropis nitens)
* Остролодочник белоснежный (Oxytropis nivea)
* Остролодочник вздутоплодный (Oxytropis physocarpa)
* Остролодочник почти-длинноножковый (Oxytropis sublongipes)
* Остролодочник тодомоширский (Oxytropis todomoshiriensis)
* Остролодочник пушистопузырчатый (Oxytropis trichophysa)
* Остролодочник трёхлистный (Oxytropis triphylla)
* Остролодочник чуйский (Oxytropis tschujae)
* Пуэрария дольчатая (Pueraria lobata, syn. P. hirsuta (Thumb.) Matsum.)
* Вавиловия прекрасная (Vavilovia formosa)
* Вика плотноволосистая (Vicia hololasia)
Буковые (Fagaceae)
* Дуб зубчатый (Quercus dentata)
Дымянковые (Fumariaceae)
* Адлумия азиатская (Adlumia asiatica)
* Хохлатка Бунге (Corydalis bungeana)
* Хохлатка таркинская (Corydalis tarkiensis)
Горечавковые (Gentianaceae)
* Горечавка лагодехская (Gentania lagodechiana)
* Горечавка особенная (Gentania paradoxa)
* Сверция байкальская (Swertia baicalensis)
* Сверция многолетняя (Swertia perennis)
Гераниевые (Geraniaceae)
* Аистник Стевена (Erodium stevenii)
* Аистник татарский (Erodium tataricum)
Шаровницевые (Глобуляриевые) (Globulariaceae)
* Шаровница (Глобулярия) точечная (Globularia punctata Lapeyr.), syn. Шаровница Вилькома (Globularia willkommii Nyman), Globularia aphyllanthes Crantz
* Шаровница (Глобулярия) волосоцветковая (Globularia trichosantha Fisch. & C. A. Mey.)
Крыжовниковые (Grossulariaceae)
* Смородина уссурийская (Ribes ussuriense)
Гортензиевые (Hydrangeaceae)
* Дейция гладкая (Deutzia glabrata)
* Схизофрагма гортензиевидная (Schizophragma hydrangeoides)
Касатиковые (Ирисовые) (Iridaceae)
* Беламканда китайская (Belamcanda chinensis)
* Шафран двухцветковый (Crocus biflorus, syn. C.tauricus (Trautv.) Puring)
* Шафран прекрасный (Crocus speciosus)
* Шафран долинный (Crocus vallicola)
* Шпажник болотный (Gladiolus palustris)
* Касатик (Ирис) остродольный (Iris acutiloba)
* Касатик (Ирис) мечевидный (Iris ensata, syn. I. kaempferi Siebold ex Lem.)
* Касатик (Ирис) Людвига (Iris ludwigii)
* Касатик (Ирис) маньчжурский (Iris mandshurica)
* Касатик (Ирис) ненастоящий (Iris notha)
* Касатик (Ирис) карликовый (Iris pumila)
* Касатик (Ирис) кожистый (Iris scariosa, syn. I. astrachanica Rodionenko)
* Касатик (Ирис) тигровый (Iris tigridia)
* Касатик (Ирис) Тимофеева (Iris timofejewii)
* Касатик (Ирис) вздутый (Iris ventricosa)
Ореховые (Juglandaceae)
* Орех айлантолистный (Juglans ailanthifolia)
* Лапина крылоплодная (Pterocarya pterocarpa)
Яснотковые (Lamiaceae)
* Иссоп меловой (Hyssopus cretaceus)
* Тимьян клоповый (Thymus cimicinus)
* Тимьян красивенький (Thymus pulchellus)
Лилейные (Liliaceae)
* Бельвалия сарматская (Bellevalia sarmatica)
* Кардиокринум Глена (Лилия Глена) (Cardiocrinum glehnii, syn. Lilium glehnii Fr. Schmidt)
* Кандык кавказский (Erythronium caucasicum)
* Кандык японский (Erythronium japonicum)
* Кандык сибирский (Erythronium sibiricum)
* Рябчик кавказский (Fritillaria caucasica)
* Рябчик дагана (Fritillaria dagana)
* Рябчик русский (Fritillaria ruthenica)
* Рябчик уссурийский (Fritillaria ussuriensis)
* Лилия мозолистая (Lilium callosum)
* Лилия поникающая (Lilium cernuum)
* Лилия Кессельринга (Lilium kesselringianum)
* Лилия ланцетолистная (тигровая) (Lilium lancifolium, syn. L. tigrinum Ker.-Gawl.)
* Лилия кавказская (Lilium martagon, syn. L. caucasicum (Miscz. ex Grossh.) Grossh.)
* Лилия ложнотигровая (Максимовича) (Lilium pseudotigrinum, syn. L. maximowiczii Regel)
* Мускари голубой (Muscari coeruleum)
* Мускари длинноцветковый (Muscari dolichanthum)
* Птицемлечник дуговидный (Ornithogalum arcuatum)
* Пролеска пролесковидная (Scilla scilloides, syn. S. japonica (Thunb.) Baker)
* Тюльпан Липского (Tulipa lipskyi)
* Тюльпан Шренка (Tulipa shrenckii)
Лобелиевые (Lobeliaceae)
* Лобелия Дортманна (Lobelia dortmanna)
Магнолиевые (Magnoliaceae)
* Магнолия обратнояйцевидная (Magnolia obovata)
Вахтовые (Мепуапthасеае)
* Болотоцветник корейский (Nymphoides coreana)
Тутовые (Могасеае)
* Инжир обыкновенный (смоковница) (Ficus carica, incl. F. colhica Grossh., F. hyrcana Grossh.)
Восковниковые (Муriсасеае)
* Восковница болотная (Myrica gale)
Наядовые (Nаjаdасеае)
* Каулиния тончайшая (Caulinia tenuissima, syn. Najas tennuissima A. Br. ex Magnus)
Лотосовые (Nelumbonaceae)
* Лотос орехоносный (Nelumbo nucifera, incl. N. caspica (D. C.) Fish., N. komarovii Grossh.)
Кувшинковые (Нимфейные) (Nymphaeaceae)
* Эвриала устрашающая (Euryale ferox)
* Кубышка японская (Nuphar japonica)
Орхидные (Orchidaceae)
* Анакамптис пирамидальный (Anacamptis pyramidalis)
* Калипсо луковичная (Calypso bulbosa)
* Пыльцеголовник крупноцветковый (Cephalanthera damasonium)
* Пыльцеголовник длинноприцветниковый (Cephalanthera longibracteata)
* Пыльцеголовник длиннолистный (Cephalanthera longifolia)
* Пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra)
* Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus)
* Венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon)
* Пальцекорник балтийский (Dactylorhiza baltica)
* Пальцекорник майский (Dactylorhiza majalis)
* Пальцекорник бузинный (Dactylorhiza sambucina)
* Пальцекорник Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri, syn. Orchis traunsteineri Saut., O. russowii (Klinge) Schlechter, O. curvifolia Nyl.)
* Пальцекорник трехлистный (Dactylorhiza triphylla)
* Элеорхис японский (Eleorchis japonica, syn. Arethusa japonica A. Gray)
* Надбородник безлистный (Epipogium aphyllum)
* Гастродия высокая (Gastrodia elata)
* Ремнелепестник козий (Himantoglossum caprinum)
* Ремнелепестник прекрасный (Himantoglossum formosum)
* Лимодорум недоразвитый (Limodorum abortivum)
* Липарис Лёзеля (Liparis loeselii)
* Мирмехис японский (Myrmechis japonica)
* Неоттианте клобучковая (Neottianthe cucullata, syn. Gymnadenia cucullata (L.) Rich.)
* Офрис пчелоносная (Ophrys apifera)
* Офрис кавказская (Ophrys caucasica)
* Офрис насекомоносная (Ophrys insectifera)
* Офрис оводоносная (Ophrys oestrifera)
* Ятрышник клопоносный (Orchis coriophora)
* Ятрышник мужской (Orchis mascula)
* Ятрышник шлемоносный (Orchis militaris)
* Ятрышник-дремлик (Orchis morio)
* Ятрышник бледный (Orchis pallens)
* Ятрышник болотный (Orchis palustris)
* Ятрышник раскрашенный (Orchis picta)
* Ятрышник прованский (Orchis provincialis)
* Ятрышник мелкоточечный (Orchis punctulata)
* Ятрышник пурпурный (Orchis purpurea)
* Ятрышник обезьяний (Orchis simia)
* Ятрышник трехзубчатый (Orchis tridentata)
* Ятрышник обожженный (Orchis ustulata)
* Бородатка японская (Pogonia japonica)
* Серапиас сошниковый (Serapias vomeracea)
* Скрученник спиральный (Spiranthes spiralis)
* Стевениелла сатириовидная (Steveniella satyrioides)
* Траунштейнера шаровидная (Traunsteinera globosa)
Заразиховые (Orobanchaceae)
* Маннагеттея Гуммеля (Mannagettaea hummelii, syn. M. ircutensis M. Pop.)
Пионовые (Paeoniaceae)
* Пион степной (гибридный) (Paeonia hybrida)
* Пион кавахский (Paeonia kavachensis, syn. P. caucasica (Schipcz) Schipcz.)
* Пион молочноцветковый (Paeonia lactiflora)
* Пион обратнояйцевидный (Paeonia obovata)
* Пион горный (Paeonia oreogeton)
* Пион тонколистный (Paeonia tenuifolia, incl. P. biebersteiniana Rupr., P. carthalinica Ketzch., P. lithophila Kotov)
* Пион Витмана (Paeonia wittmanniana)
Маковые (Papaveraceae)
* Мачок (Глауциум) желтый (Glaucium flavum)
* Мак прицветниковый (Papaver bracteatum)
* Мак лапландский (Papaver lapponicum)
* Мак Лизы (Papaver lisae)
* Мак восточный (Papaver orientale)
* Мак Уэлпола (Papaver walpolei)
Плюмбаговые (Plumbaginaceae)
* Армерия обыкновенная (Armeria vulgaris, syn. A. elongata (Hoffm.) Koch)
* Кермековидка Оверина (Limoniopsis owerinii)
Злаки (Мятликовые) (Poaceae)
* Влагалищецветник маленький (Coleanthus subtilis)
* Луговик Турчанинова (Deschampsia turczaninowii)
* Двутычинница двутычинковая (Diandrochloa diarrhena, syn. Eragrostis diarrhena (Schult. et Schult. fil.) Steud.)
* Двуколосница незамеченная (Dimeria neglecta)
* Пырей ковылелистный (Elytrigia stipifolia, syn. Agropyron stipifolium Czern. ex Nevski)
* Овсяница баргузинская (Festuca bargusinensis)
* Овсяница Семье (длинноостная) (Festuca sommieri, syn. F. longearistata (Hack.) Somm. et Levier)
* Хордэлимус европейский (Hordelymus europaeus, syn. Elymus europaeus L.)
* Тонконог Караваева (Koeleria karavajevii)
* Тонконог жестколистный (Koeleria sclerophylla)
* Мятлик шероховатый (Poa radula)
* Ломкоколосник дагестанский (Psathyrostachys daghestanica, syn. Elymus daghestanicus Alexeenko)
* Ломкоколосник скальный (Psathyrostachys rupestris, syn. Hordeum rupestre Alexeenko)
* Рожь Куприянова (Secale kuprijanovii)
* Ковыль родственный (Stipa consanguinea)
* Ковыль опушеннолистный (Stipa dasyphylla)
* Ковыль перистый (Stipa pennata)
* Ковыль красивейший (Stipa pulcherrima)
* Ковыль Сырейщикова (Stipa syreistschikowii)
* Ковыль Залесского (Stipa zalesskii, incl. S. ucrainica P. Smirn., S. rubens P. Smirn., S. glabrata
P. Smirn.)
* Трехбородник китайский (Tripogon chinensis)
* Цингерия Биберштейна (Zingeria biebersteiniana)
Подофилловые (Podophyllaceae)
* Двулистник Грея (Diphylleia grayi)
Гречишные (Polygonaceae)
* Горец аляскинский (Polygonum alaskanum)
* Горец амгинский (Polygonum amgense)
* Ревень алтайский (Rheum altaicum)
Первоцветные (Primulaceae)
* Проломник Козо-Полянского (Androsace koso-poljanskii)
* Цикламен кавказский (Cyclamen coum, syn. C. abchasicum (Medw. ex Kuzn.) Kolak., C. adzharicum Pobed., C. circassicum Pobed., C. elegans Boiss. et Buhse)
* Первоцвет берингийский (Primula beringensis)
* Первоцвет дарьяльский (Primula darialica)
* Первоцвет Юлии (Primula juliae)
* Первоцвет почколистный (Primula renifolia)
* Срединския большая (Sredinskya grandis)
Гранатовые (Punicaceae)
* Гранат (Гранатник) обыкновенный (Punica granatum)
Лютиковые (Ranunculaceae)
* Борец двухцветковый (Aconitum biflorum)
* Борец ненайденный (Aconitum decipiens)
* Борец Флерова (Aconitum flerovii)
* Борец Паско (Aconitum paskoi)
* Борец саянский (Aconitum sajanense)
* Борец тангутский (Aconitum tanguticum, syn. A. popovii Steinb. et Schischk. ex Sipl.)
* Ветреница байкальская (Anemone baikalensis)
* Ветреница нежная (Anemone blanda)
* Ветреница уральская (Anemone uralensis)
* Беквития ледяная (Beckwithia glacialis)
* Живокость пунцовая (Delphinium puniceum)
* Живокость укокская (Delphinium ukokense)
* Живокость уральская (Delphinium uralense)
* Миякея цельнолистная (Miyakea integrifolia)
* Прострел луговой (Pulsatilla pratensis, incl. P. nigricans Storck., P. ucrainica (Ugr.) Wissjul.)
* Прострел весенний (Pulsatilla vernalis)
* Прострел обыкновенный (Pulsatilla vulgaris)
* Лютик саянский (Ranunculus sajanensis)
Розовые (Розоцветные) (Rosaceae)
* Миндаль черешковый (Amygdalus pedunculata)
* Абрикос маньчжурский (Armeniaca mandshurica)
* Кизильник алаунский (Cotoneaster alaunicus)
* Кизильник киноварнокрасный (Cotoneaster cinnabarinus)
* Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus)
* Экзохорда пильчатолистная (Exochorda serratifolia)
* Лапчатка берингийская (Potentilla beringensis)
* Лапчатка Эверсманна (Potentilla eversmanniana)
* Лапчатка волжская (Potentilla volgarica)
* Принсепия китайская (плоскосемянник) (Prinsepia sinensis)
* Кровохлебка великолепная (Sanguisorba magnifica)
* Рябинник сумахолистный (Sorbaria rhoifolia)
* Рябинокизильник Позднякова (Sorbocotoneaster pozdnjakovii)
Мареновые (Rubiaceae)
* Подмаренник удивительный (Galium paradoxum)
Ивовые (Salicaceae)
* Тополь бальзамический (Populus balsamifera)
* Ива дарпирская (Salix darpirensis)
Камнеломковые (Saxifragaceae)
* Селезёночник Дежнёва (Chrysosplenium rimosum)
* Камнеломка колончатая (Saxifraga columnaris)
* Камнеломка Динника (Saxifraga dinnikii)
* Камнеломка Коржинского (Saxifraga korshinskii)
* Камнеломка молочная (Saxifraga lactea)
Норичниковые (Scrophulariaceae)
* Кастиллея арктическая (Castilleja arctica)
* Цимбохазма днепровская (Cymbochasma borysthenica)
* Норичник меловой (Scrophularia cretacea)
* Трапелла китайская (Trapella sinensis)
* Вероника богосская (Veronica bogosensis)
* Вероника нителистная (Veronica filifolia)
* Вероника саянская (Veronica sajanensis)
Паслёновые (Solanaceae)
* Красавка белладонна (Atropa bella-donna)
Клекачковые (Staphyleaceae)
* Клекачка (Стафилея) колхидская (Staphylea colchica)
* Клекачка (Стафилея) перистая (Staphylea pinnata)
Волчниковые (Thymelaceae)
* Волчник (Волчеягодник) алтайский (Daphne altaica, incl. D. sophia Kalenicz., D. taurica Kotov)
* Волчник (Волчеягодник) баксанский (Daphne baksanica)
* Волчник (Волчеягодник) боровой (Daphne cneorum, incl. D. julia K.-Pol.)
* Стеллеропсис алтайский (Stelleropsis altaica)
* Стеллеропсис кавказский (Stelleropsis caucasica)
Липовые (Tiliaceae)
* Липа Максимовича (Tilia maximowicziana)
Рогульниковые (Водяные орехи, Водноореховые) (Trapaceae)
* Водяной орех плавающий, рогульник плавающий, чилим, чёртов орех (Trapa natans)
Валериановые (Valerianaceae)
* Валериана аянская (Valeriana ajanensis)
Вербеновые (Verbenaceae)
* Орехокрыльник монгольский (Caryopteris mongholica)
Фиалковые (Violaceae)
* Фиалка надрезанная (Viola incisa)
Виноградовые (Vitaceae)
* Виноградовник японский (Ampelopsis japonica)
* Девичий виноград триостренный (Parthenocissus tricuspidata)