Na severozápadním okraji obce Chuchel (okres Havlíčkův Brod) se nachází chráněné území vyhlášené v roce 2002 (mapa). Chráněno je 1,8 hektarů prudkého, převážně jihozápadně orientovaného svahu na opukách tzv. Dlouhé meze. Důvodem vyhlášení je ochrana vegetace krátkostébelných trávníků ze svazu Bromion, které jsou v tomto regionu velmi vzácné. Období, kdy bylo upuštěno od hospodaření na obtížně přístupném svahu, dodnes připomíná větší množství náletu především na východním okraji, ale i na západním, kde křoviny tvoří výraznou linii mezi horní hranicí svahu a polem ležícím nad ním.
Chuchelská stráň
Nejhojnější je zde svída krvavá (Cornus sanguinea), která i bohatě zmlazuje, dále růže šípková (Rosa canina), trnka obecná (Prunus spinosa), brslen evropský (Euonymus europaeus) a hloh křivokališný (Crataegus praemonticola). Po vyhlášení chráněného území byly vyřezány některé keře, obnoveno sečení a podél horní hrany svahu byl nedávno zatravněn pruh pole. Ve střední části území byly ponechány jednotlivé mladé stromy jilmu habrolistého (Ulmus minor). Svah byl také dříve využíván jako sad, zbytky sadu se dodnes dochovaly na východním okraji. V této části jsou také nově vysazené ořešáky (Juglans regia) a ovocné stromy.
Chuchelská stráň
Dominantním druhem v trávnících je válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), ale také ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). Společenstvo je poměrně druhově pestré, i když se zde nevyskytuje žádný druh chráněný zákonem. Z teplomilných druhů je zde hojná čičorka pestrá (Securigera varia), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata), divizna černá (Verbascum nigrum), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), chrastavec rolní (Knautia arvensis), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), klinopád obecný (Clinopodium vulgare), bukvice lékařská (Betonica officinalis), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), jahodník trávnice (Fragaria viridis), svízel syřišťový (Galium verum), vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia), krvavec menší (Sanguisorba minor), mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), jehlice trnitá (Ononis spinosa). Vzácně se zde vyskytují úročník bolhoj (Anthylis vulneraria), jetel prostřední (Trifolium medium) a pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), který patří spolu s jilmem (Ulmus minor) k jediným druhům, které jsou zařazeny v Červeném seznamu do jakékoli kategorie ohrožení (C4a).
Chuchelská stráň
Z druhového složení vyplývá, že se jedná o ochuzené společenstvo, protože tento typ vegetace zde vyznívá. Výzkum provedený v nedávných letech potvrzuje, že na teplomilné druhy rostlin je zde vázán výskyt i druhů motýlů a blanokřídlých, které nejsou v tomto regionu běžné.
Chuchelská stráň
Fotografováno dne 2. 7. 2012.