Přírodní památka Čimické údolí je tvořena mělkým údolím začínajícím při západním okraji zástavby Čimic a v blízkosti objektů Psychiatrické léčebny Bohnice v pramenné oblasti Čimického potoka. Končí postupně se zazemňujícím Kostoprtským rybníkem. Předmětem ochrany jsou skalnaté k jihu obrácené svahy tvořené proterozoickými břidlicemi s výchozy buližníku, na ně je vázán výskyt vzácných teplomilných druhů rostlin a živočichů.

Čimice

Zdejší společenstva byla v průběhu svého vývoje výrazně ovlivněna činností člověka. Velký vliv mělo orání částí ploch, mimo to byly louky v údolní nivě koseny, na svazích se páslo a zakládaly se sady. I přes tento způsob využití se z dnešního pohledu jednalo spíše o extenzivní zásahy. V minulosti byla část chráněného území nevhodně zalesněna.

Čimické údolí

Čimické údolí

Nejcennější plochy se nacházejí na jižních svazích tvořených rozvolněnými biotopy skalních stepí a výchozy skal, které postupně přecházejí ve výslunné travnaté svahy s mírnější svažitostí. Mimo častěji se objevujících druhů kostřavy sivé (Festuca pallens; na skalních výchozech), kostřavy walliské (Festuca valesiaca), mochny písečné (Potentilla arenaria), chlupáčku zedního (Pilosella officinarum), chrpy latnaté (Centaurea stoebe) nebo máčky ladní (Eryngium campestre), zde rostou i některé vzácné a chráněné druhy: křivatec český (Gagea bohemica), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) nebo bělozářka liliovitá (Anthericum liliago). Na omezených prostranstvích jsou zachovány plochy s vřesem obecným (Calluna vulgaris).
Údolní vegetace je tvořena společenstvem vlhčích ruderalizovaných stanovišť s výraznou dominancí kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) a bršlice kozí nohy (Aegopodium podagraria). Z dalších typických zástupců lze jmenovat kuklík městský (Geum urbanum), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), pampelišky (Taraxacum sect. Ruderalia), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens) a bolševník obecný (Heracleum sphondylium). Častěji ve střední části přírodní památky a místy i při okraji údolí se výskytuje ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), psárka luční (Alopecurus pratensis), kakost luční (Geranium pratense), mochna husí (Argentina anserina) a na omezeném prostranství vrbina penízková (Lysimachia nummularia).

Čimické údolí

Dále po proudu potoka se objevuje pobřežní vegetace v okolí Kostoprtského rybníka zastoupená lilkem potměchuť (Solanum dulcamara), rozrazilem potočním (Veronica beccabunga), karbincem evropským (Lycopus europaeus), křehkýšem vodním (Myosoton aquaticum), příjemně vonící mátou vodní (Mentha aquatica), přesličkou rolní (Equisetum arvense), zblochanem vodním (Glyceria maxima) a všudypřítomným rákosem (Phragmites australis).
Lesní porosty na severních svazích byly vysazeny druhotně a je v nich patrné vysoké zastoupení nepůvodních dřevin.
Z důvodu absence adekvátního hospodářského využívání je dnes v části chráněného území realizována pastva ovcí a koz spojená s vyřezáváním keřů a kosením.

Čimické údolí

Vybrané druhy rostlin přírodní památky Čimické údolí:
Aegopodium podagraria
Alopecurus pratensis
Anthericum liliago
Anthriscus sylvestris
Argentina anserina
Arrhenatherum elatius
Calluna vulgaris
Centaurea stoebe
Equisetum arvense
Eryngium campestre
Festuca pallens
Festuca valesiaca
Gagea bohemica
Geranium pratense
Geum urbanum
Glyceria maxima
Heracleum sphondylium
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Mentha aquatica
Myosoton aquaticum
Phragmites australis
Pilosella officinarum
Potentilla arenaria
Pulsatilla pratensis
subsp. bohemica
Ranunculus repens
Solanum dulcamara
Taraxacum
sect. Ruderalia
Urtica dioica
Veronica beccabunga

Fotografováno v letech 2005 až 2008.