Asi 200 m severně od osady Dětaň (okres Louny) se na jihovýchodním okraji Doupovských hor nachází přírodní rezervace Dětaňský chlum. Na jižně exponovaných svazích kóty Chlum (539 m) včetně náhorní plošiny se dochovaly teplomilné doubravy s enklávami stepních trávníků s typickou květenou, na jejichž ochranu byla v roce 1967 na ploše 35,60 ha rezervace vyhlášena.
Dětaňský chlum

Dětaňský chlum

Na mělkých, vysychavých, hlinito-kamenitých půdách vulkanického původu roste celá řada vzácných a ohrožených druhů rostlin. Z dřevin se zde nejvíce uplatňují dub zimní (Quercus petraea), dub žlutavý (Quercus dalechampii) a dub mnohoplodý (Quercus polycarpa). V keřovém podrostu dominuje skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), dále pak jeřáb břek (Sorbus torminalis), hlohy (Crataegus spp.) a růže (Rosa spp.). V jarním období Chlum rozkvétá záplavou květů prvosenky jarní (Primula veris), mochny bílé (Potentilla alba), jaterníku podléšky (Hepatica nobilis), hrachoru jarního (Lathyrus vernus), silně ohroženého plicníku úzkolistého (Pulmonaria angustifolia) a koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica).
Dětaňský chlum
Koncem jara a v letních měsících je bohatství květů ještě větší. Na první pohled nás zaujmou bílé květy ohroženého vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia) a vemeníku zelenavého (Platanthera chlorantha). Dále tu roste lilie zlatohlávek (Lilium martagon), kakost krvavý (Geranium sanguineum), nenápadná lněnka alpská (Thesium alpinum), silně ohrožený kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), srpice barvířská (Serratula tinctoria), svízel severní (Galium boreale), silně ohrožený hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus), který zde s hvozdíkem kartouzkem (Dianthus carthusianorum) vytváří křížence – hvozdík Lorberův (Dianthus ×lorberi). Potom také bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), smldník jelení (>Peucedanum cervaria), bukvice lékařská (Betonica officinalis), smolička obecná (Lychnis viscaria), užanka lékařská (Cynoglossum officinale), jetel horský (Trifolium montanum), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), zběhovec lesní (Ajuga genevensis), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) a zvonek klubkatý (Campanula glomerata). Zajímavý je též výskyt ocúnu jesenního (Colchicum autumnale).
Dětaňský chlumDětaňský chlum
Z území je literárně udávána ještě řada dalších druhů, které se mi i přes opětovné návštěvy lokality nalézt nepodařilo. Jedná se například o třemdavu bílou (Dictamnus albus), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus), několik druhů kavylů (Stipa spp.) a dřín jarní (Cornus mas). Vzhledem k velikosti rezervace však není jejich výskyt vyloučen.
Dětaňský chlum
Ještě v 90. letech minulého století se na této lokalitě vyskytoval také vstavač mužský (Orchis mascula subsp. mascula var. fallax), ale jeho znovuobjevení vzhledem k nešetrnému pokusu z roku 2003 o zalesnění jeho stanoviště považuji za málo pravděpodobné.
Dětaňský chlum