Mezi jihomoravskými obcemi Březí, Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí se táhne ve směru severojižním úzký pás kopců. V porovnání se sousedními Pavlovskými vrchy je to vlastně jen pár nevýrazných kopečků, jejichž úpatí jsou většinou pokryta vinohrady. Nadmořská výška oblasti nepřesahuje 285 m n. m. (Janská hora). V roce 1990 bylo toto území prohlášeno za chráněné, jeho celková výměra činí 107 hektarů.

Dunajovické kopce

Dunajovické kopce jsou poněkud zvláštním územím. Ještě za války se všude kolem rozkládaly vinohrady, sady a polnosti – strmé terasy starých vinic jsou ostatně dobře patrné dodnes. Po válce, především po odsunu původního obyvatelstva a po následné kolektivizaci zemědělství, zůstalo toto území z větší části ležet ladem. Život se v tomto koutu zastavil: staré kříže a kapličky, opuštěné vinohrady a neobdělávaná pole vytvářejí zvláštní dojem země bez lidí. Je to podivný ztracený svět…

Dunajovické kopce

Během několika posledních desetiletí se na neobdělávaných plochách vytvořila různá sukcesní společenstva rostlin. Nezainteresovanému návštěvníkovi by se mohlo na první pohled zdát, že při srovnání se sousední unikátní Pálavou jsou Dunajovické kopce jen jakýmsi nevýrazným a šedivým úhorem. Nic však není pravdě vzdálenější, než tento názor. Zemědělská velkovýroba zasáhla tuto oblast jen v míře značně omezené, z hlediska botanického se proto jedná o území neobyčejně pestré a cenné.

Dunajovické kopce

Typickými jsou zde drnové stepi s několika druhy kavylů (např. Stipa pennata) a řadou dalších stepních druhů rostlin, přičemž mnohé z nich náležejí u nás k velmi vzácným. Rozhodně mezi ně musíme započítat druhy kriticky ohrožené, ke kterým patří len chlupatý (Linum hirsutum), srpice karbincolistá (Klasea lycopifolia), katrán tatarský (Crambe tataria), dále silně ohrožený šater latnatý (Gypsophila paniculata) nebo extrémně vzácný a na samé hranici další existence stojící pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii). Velmi zajímavý je také místní výskyt záraz, jejich četnost je zde skutečně vysoká (např. Orobanche purpurea).

Dunajovické kopce

Z orchidejí na Dunajovických kopcích kraluje vstavač vojenský (Orchis militaris), častější stepní druhy zastupuje zase hlaváček jarní (Adonis vernalis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), čilimník bílý (Chamaecytisus albus), štírovník přímořský (Lotus maritimus), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa) a mnoho dalších druhů. Okraje křovin a lesostepních partií často hustě lemují třemdava bílá (Dictamnus albus), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), najdeme tu také velkou populaci vzácné mandloně nízké (Prunus tenella). Na okraji vinohradů a políček se setkáme také s kriticky ohroženým polním plevelem černuchou rolní (Nigella arvensis), ohroženým blínem černým (Hyoscyamus niger) a dnes již dosti vzácným hlaváčkem letním (Adonis aestivalis).

Dunajovické kopce

Celá oblast Dunajovických kopců patří k nejunikátnějším oblastem panonské části jižní Moravy. Cílem ochrany tohoto území je zajistit přetrvání vzácných druhů rostlin a vytvořit podmínky pro udržení co největší pestrosti zdejších přírodních stanovišť.

Dunajovické kopce

Fotografováno v průběhu let 2004, 2005 a 2006.