Syn.: Arenaria graminifolia (Schrad.) Ikonn., Arenaria micradenia P. Smirn.
České mená: stepnatka ztepilá (Dostál 1989)
Slovenské mená: stepnatka úzkolistá (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Eremogone micradenia
Rozšírenie: Druh rozšírený takmer súvisle od severozápadného Poľska, cez Pobaltie a celú európsku časť Ruska až po Ural, na juh po 50° sev. šírky, kde ju postupne nahrádza príbuzná, chlpatá Eremogone biebersteinii. Na severe zasahuje na úbočiach Uralu až po vyše 65° sev. šírky. V polárnej oblasti severnejšie ju nahrádza príbuzná Eremogone polaris. Taktiež sa vyskytuje v Panónii a naväzujúcich stepných oblastiach v juhovýchodnom Rakúsku, severnom Maďarsku a v Rumunsku. Na južnom Slovensku rastie vzácne na Burde, v Ipeľsko-rimavskej brázde, v Slovenskom krase a vo Východoslovenskej nížine. Izolovane na Primovských skalách v Spišskej kotline.
Ekológia: Rastie na stepných stanovištiach, vzácnejšie na okrajoch suchých lesov a krovín, na rôznych typoch hornín, na Slovensku na vápencoch, neogénnych vulkanitoch a melafýroch. Kvitne v máji až júni.
Eremogone micradenia
Opis: Trváca, riedko trsnatá, 25–50(–65) cm vysoká bylina. Na báze trsov okrem kvitnúcich bylí často aj sterilné, husto listnaté výhonky. Kvitnúce byle priame, jednoduché, riedko listnaté, lysé. Prízemné listy úzko čiarkovité až štetinovité, až do 20 cm dlhé. Byľové listy krížmo protistojné, čiarkovito kopijovité, na okraji silno drsné, na vrchole žliabkaté, 40–75 mm dlhé, na rube s vyčnievajúcou strednou žilou, dolné s 2–6 mm dlhými pošvami. Kvety 5-početné, v riedkych vidliciach. Kališné lístky široko vajcovité, tupé, 3–4 mm dlhé, korunné lupienky široko obrátene vajcovité až podlhovasto obrátene vajcovité, 6–8 mm dlhé. Plodom sú široko kužeľovité tobolky.
Ohrozenie a ochrana: V Červenom zozname Slovenska (2015) je zaradená do kategórie ohrozených druhov (EN) a patrí tiež medzi zákonom chránené druhy.
Poznámka: Nomenklatúra v rode Eremogone nie je úplne vyjasnená, hoci je v súčasnosti pre tento taxón zaužívané meno E. micradenia, je možné, že správnym menom je skôr Eremogone procera (Spreng.) Rchb.
Eremogone micradenia
Eremogone micradeniaEremogone micradenia
Eremogone micradenia
Foto: 29. 5. 2010 (Slovensko, Primovské skaly).