Na jižním okraji obce Bítovany na Chrudimsku se nachází nevelký, poměrně mělký rybník, na který navazují rákosiny a vlhké, většinou nekosené louky. V roce 1996 byl vyhlášen přírodní památkou k ochraně poslední východočeské lokality kotvice plovoucí (Trapa natans), kriticky ohroženého druhu naší květeny.
Farář
Její výskyt je znám z rybníku Farář (dříve též Kabeláč) od dvacátých let 20. století a i místní lidé tvrdí, že její porosty v příznivých letech pokrývaly téměř celou vodní hladinu, jindy se objevovala poměrně vzácně. V roce 1997 byl rybník vyhrnut a zvýšena hladina téměř o 1 m. Po tomto zásahu kotvice zmizela a hladinu pokryly porosty okřehku menšího (Lemna minor).
Farář
V roce 2008 zde místní lidé opět objevili první rostliny kotvice. Rybník proto zůstal tento rok bez rybí osádky a v červnu tu byla kotvice znovu potvrzena. V severovýchodní části rybníku jsem 12 .8. 2009 napočítala několik desítek růžic kotvice. Kromě ní je v rybníku poměrně hojný růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), na hladině kvetl lakušník (Batrachium sp.) a hojné jsou i vláknité zelené řasy, které svědčí o zvýšené eutrofizaci vody. V litorálu se vyskytují běžné druhy rostlin, jako např. kosatec žlutý (Iris pseudacorus). Litorál je bohatší v zadní části rybníka, kde vedle ostřice štíhlá (Carex acuta) a ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria) roste i ostřice pobřežní (Carex riparia) a skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris).
Farář
Na hladině se zdržoval pár labutí se čtyřmi mladými a nad rákosinami poletovat moták pochop. Uváděno je dále hnízdění potápky malé (Tachybaptus ruficollis) a výskyt chřástala vodního (Rallus aquaticus). Zajímavá je i místní batrachofauna, vyskytuje se zde rosnička (Hyla arborea), uváděn je i výskyt kuňky obecné (Bombina bombina) a dalších běžnějších druhů. V 70. letech 20. století zde byla pozorována vysazená želva bahenní (Emys orbicularis).
Farář
Za prohlídku stojí také skalní výchozy (zvané V Syslích) nacházející se severně od rybníku, které jsou součástí přírodní památky. Zde se na bázi kaolinizované žuly vyskytují vrstvy cenomanských slepenců, dále pískovců s proplástky zuhelnatění. V loňském roce větrná smršť vyvrátila řadu stromů ve svahu a díky tomu jsou skalní výchozy dobře viditelné již zdálky. Jejich vegetace je bohužel velmi sporá.
Farář
Fotografováno ve dnech 12. 8. 2009 a 23. 10. 2010.